Výzva na opatrenie 1.1, kód výzvy 1111010-041

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 15. júna 2004 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov, príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.nadsme.sk. Bližšie informácie môžete získať v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, e-mail: strukturalnefondy@nadsme.sk, tel.: 02/ 5557 1610. Uzávierka pre podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 30. septembra 2004 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri predložení žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ".
Kód výzvy je: „1111010-041“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE:
Upozorňujeme všetkých žiadateľov na zmenu formulára „Stanovisko VÚC k projektu“ - v časti Očakávané hodnoty indikátorov projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.1 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI

» Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

ŽIADOSŤ A PROJEKT

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Záväzná osnova projektu

VYBRANÁ PRÍLOHA ŽIADOSTI

- Stanovisko VÚC k projektu

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

- Schválený rozpočet projektu

- Žiadosť príjemcu pomoci o platbu

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Štvrťročný plán platieb

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Zoznam indikátorov

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

- Platobné postupy MF SR

HODNOTIACA KOMISIA

- Štatút Hodnotiacej komisie

- Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 - Definícia malých a stredných podnikov

Všetka dokumentácia pre žiadateľa

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk