Výzva na opatrenie 1.2, kód výzvy 1111024-051,1111025-51

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 6. júna 2005 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie 1.
Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov v oblasti budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál, príručky pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.sario.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, e-mail: fondy@sario.sk, tel.: 02/58 260 422, fax: 02/58 260 409. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 9. septembra 2005 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť a projekt, vrátane povinných príloh musia byť doručené najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla agentúry SARIO ako doporučená zásielka, osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa) a nápis „NEOTVÁRAŤ“. 
Kódy výziev na predkladanie projektov:
- priemyselné parky: 1111024-051
- výrobné haly: 1111025-051

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie projektov je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SARIO, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV:
Odbor riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby Ministerstva hospodárstva SR vydal dňa 23. júna 2005 usmernenie č. 1/2005 k výzve na predkladanie projektov v rámci Priority 1 „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu“, Opatrenia 1.2 SOP PS - časť: Podpora budovania priemyselných parkov a rekonštrukcia výrobných hál, zverejnenej dňa 6. júna 2005. Cieľom usmernenia č.1 je zabezpečiť úpravu Príručky pre žiadateľa – v časti 1.1.1 Oprávnené náklady a oprávnené obdobie.
» Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.2 Sektorového operačného programu Priemysel a služby za časť SARIO

» VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV


PRÍLOHY:

Príloha č. 1

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP


Príloha č. 2

- Žiadosť o poskytnutie NFP

- Stanovisko VÚC k projektu

 

 Príloha č. 3

- Zaväzná osnova projektu


Príloha č. 4

Návrh zmlúv o poskytnutí NFP vrátane príloh

REFUNDÁCIA

-- Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP - úver

-- Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP - vlastné zdroje

- Schválený rozpočet projektu/Plán činnosti k projektu

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

- Štvrťročný plán platieb

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Žiadosť o platbu

- Žiadosť o platbu - Prílohy k žiadosti o záverečnú platbu

- Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

- Zoznam indikátorov

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Podpisový vzor

- Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov

- Pokyny k vyplneniu oznámenia o vrátení finančných prostriedkov

PREDFINANCOVANIE

-- Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP - úver

-- Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP - vlastné zdroje

- Schválený rozpočet projektu/Plán činnosti k projektu

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

- Štvrťročný plán platieb

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Žiadosť o platbu

- Žiadosť o platbu - Prílohy k žiadosti o záverečnú platbu

- Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

- Zoznam indikátorov

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Podpisový vzor

- Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov

- Pokyny k vyplneniu oznámenia o vrátení finančných prostriedkov

KOMBINÁCIA REFUNDÁCIE A PREDFINANCOVANIA

-- Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP - úver

-- Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP - vlastné zdroje

- Schválený rozpočet projektu/Plán činnosti k projektu

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

- Štvrťročný plán platieb

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Žiadosť o platbu

- Žiadosť o platbu - Prílohy k žiadosti o záverečnú platbu

- Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

- Zoznam indikátorov

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Podpisový vzor

- Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov

- Pokyny k vyplneniu oznámenia o vrátení finančných prostriedkov

Príloha č. 5
- Návrh zmlúv o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam

-- Návrh zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam - úver

-- Návrh zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam - vlastné zdroje


Príloha č. 6

- Štatút hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov

- Rokovací poriadok hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov

Príloha č. 7

- Príručka pre žiadateľa

Kompletná dokumentácia pre žiadateľa

Výzva na opatrenie 1.2, kód výzvy 1111024-051,1111025-51

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk