Výzva na opatrenie 2.2, kód výzvy 1112020-041

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 15. júna 2004 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 2: Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 2.2 Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Schéma štátnej pomoci podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov, príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetovej stránke www.hospodarstvo.gov.sk a www.sacr.sk, resp. www.slovakiatourism.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR), Zahradnícka 153, 821 06 Bratislava 2, e-mail: info@sacr.sk, tel. 02/ 5070 0803, fax: 02/ 5557 1649. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 17. septembra 2004 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri predložení žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ".
Kód výzvy je: „1112020-041“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozorňujeme všetkých žiadateľov na zmenu zoznamu príloh a čestných vyhlásení.
Uvedené dokumenty nájdete na webovej stránke Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR):
http://www.sacr.sk/sacria/sacria.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE:
Upozorňujeme všetkých žiadateľov na zmenu formulára „Stanovisko VÚC k projektu“ - v časti Očakávané hodnoty indikátorov projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 2.2 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk