Dopytovo - orientované projekty

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Programu Slovensko v gescii MH SR verzia 1.0 (PDF 2 MB) - zverejnená dňa 07.09.2023

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Programu Slovensko v gescii MH SR verzia 1.0

 

Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 1 – účinná od 22. 12. 2022

 

Podmienky poskytnutia príspevku a čas ich plnenia pri projektoch financovaných z Programu Slovensko v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0  (PDF 411 kB) - zverejnené dňa 10.10.2023

 

Metodika overovania podniku v ťažkostiach pre subjekty mimo schém pomoci v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v gescii MH SR verzia 1.0 (PDF 825 KB) – zverejnená dňa 6.12.2023

Prílohy k Metodike overovania podniku v ťažkostiach pre subjekty mimo schém pomoci v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v gescii MH SR, verzia 1.0 (ZIP 203 kB)

 

Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF 3 MB) - zverejnené dňa 24.1.2024  

Pre používanie aplikácie „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP“ je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Upozornenie: Spolu s Vyhlásením na kvalifikovanie sa ako MSP je potrebné predložiť schému, ktorá zahŕňa všetky podniky s väzbami na žiadajúci podnik.“

Zásady vypĺňania vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP (ZIP 4 MB)

Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik (PDF 1 MB)

 

·   

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk