Dopytovo - orientované projekty

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Programu Slovensko v gescii MH SR verzia 1.0 (PDF 2 MB) - zverejnená dňa 07.09.2023

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Programu Slovensko v gescii MH SR verzia 1.0

 

Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 1 – účinná od 22. 12. 2022

 

Podmienky poskytnutia príspevku a čas ich plnenia pri projektoch financovaných z Programu Slovensko v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0  (PDF 411 kB) - zverejnené dňa 10.10.2023

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk