Schémy

Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií 

Predmetom Schémy štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií je podpora regiónov a odvetví, ktoré sú najviac postihnuté vplyvmi transformácie z dôvodu ich závislosti od fosílnych palív vrátane uhlia alebo priemyselných procesov náročných na emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia. Schéma je určená na synergickú podporu investičných zámerov schválených podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a týka sa výlučne projektov realizovaných v okresoch Košice – okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Michalovce, Partizánske a Prievidza.

Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií  (PDF 1MB)

 

Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov

Predmetom Schémy pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom  podporiť sieťovanie podnikov prostredníctvom realizácie projektov zameraných na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií, podporu ich inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce a internacionalizácie. 

Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov (PDF 1,33 MB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk