Schémy

Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií 

Predmetom Schémy štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií je podpora regiónov a odvetví, ktoré sú najviac postihnuté vplyvmi transformácie z dôvodu ich závislosti od fosílnych palív vrátane uhlia alebo priemyselných procesov náročných na emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia. Schéma je určená na synergickú podporu investičných zámerov schválených podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a týka sa výlučne projektov realizovaných v okresoch Košice – okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Michalovce, Partizánske a Prievidza.

Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v znení dodatku č. 1 (PDF 3MB)

Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií  (PDF 1MB)

 

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov II.

Predmetom Schémy minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov II. je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom  podporiť sieťovanie podnikov prostredníctvom realizácie projektov zameraných na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií, podporu ich inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce a internacionalizácie. 

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov II(PDF 1 MB)

 

Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja 

Predmetom Schémy štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (ďalej ako „schéma“) je podpora podnikov pri realizácii výskumno-vývojových projektov. Podpora bude poskytovaná ako pomoc na výskumné a vývojové projekty podľa čl. 25 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (PDF 3MB)

Schémy minimálnej pomoci uplatňované v rámci národných projektov:

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu malého a stredného podnikania v SR

Predmetom Schémy minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu malého a stredného podnikania v SR je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom  podporiť internacionalizáciu mikro, malých a stredných podnikov (MSP), vrátane zvyšovania miery zapojenia sa do dodávateľských reťazcov a tým posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP. Pomoc bude poskytovaná vo forme voucherov ako aj vo forme dotovaných služieb pre MSP.

Znenie schémy je zverejnené na webovom sídle SARIO: https://www.sario.sk/sk/podpora-internacionalizacie-msp

 

Schéma de minimis na podporu zvyšovania výskumných a inovačných kapacít v podnikoch a rozvoja sieťovania aktérov inovačného ekosystému

Predmetom Schémy de minimis na podporu zvyšovania výskumných a inovačných kapacít v podnikoch a rozvoja sieťovania aktérov inovačného ekosystému je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom zabezpečiť systematickú podporu výskumno-vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a v klastrových organizáciách. Prostredníctvom schémy budú poskytované inovačné poukážky pre podniky ako aj bezplatne poskytované služby v rámci aktivít národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej  agentúry (SIEA).

Znenie schémy je zverejnené na webovom sídle SIEA: https://www.siea.sk/inovacie/inovujme-sk/

 

Schéma minimálnej pomoci na horizontálnu podporu malého a stredného podnikania v SR z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027

Predmetom Schémy minimálnej pomoci na horizontálnu podporu malého a stredného podnikania v SR z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027  je poskytovanie minimálnej pomoci mikropodnikom, malým podnikom a stredným podnikom (ďalej len „MSP“). Prostredníctvom schémy budú poskytované dotované služby spojené s poskytovaním podnikateľských voucherov, individuálnych poradenských služieb, organizovaním skupinového poradenstva, sprostredkovaním prepojení medzi MSP a prostredníctvom tvorivej dielne kreatívneho centra v rámci aktivít národného projektu Slovak Business Agency (SBA).

Znenie schémy je zverejnené na webovom sídle SBA: Schéma Horizontálna podpora malého a stredného podnikania v SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk