Interact IV 2021 - 2027

Interact IV 2021-2027

: program medziregionálnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) kohéznej politiky EÚ

Programová oblasť

: program pokrýva a poskytuje služby 27 členským krajinám EÚ, Nórskemu kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii

Rozpočet programu

: 56 250 000 EUR, z toho celková podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) predstavuje 45 mil. EUR a národná spoluúčasť členských štátov 11 250 tis. EUR               

Riadiaci orgán/ Interact sekretariát

: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Národné kontaktné miesto

: Ministerstvo hospodárstva SR (Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí, Odbor európskych záležitostí a obchodnej spolupráce, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava)

Prijímatelia programu

: decentralizované implementačné subjekty, tzv. Interact kancelárie v Dánsku, Rakúsku, Španielsku a Fínsku, ktoré zabezpečujú plnenie programu vo vzťahu k cieľovým skupinám

Cieľ programu

: je zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti v rámci Únie najmä v programoch Interregu, ale aj mimo nich. Zvýšenie účinnosti sa dosiahne budovaním kapacít, a to najmä identifikovaním a uľahčením transferu osvedčených postupov, poskytovaním usmernení a odborných znalostí pri riešení prekážok pri implementácii, ako aj podporou využívania inovatívnych prístupov, podporou EZÚS a zviditeľňovaním programov Interreg. V rámci špecifického cieľa Interregu lepšia správa spolupráce program identifikoval tri perspektívne oblasti cielené na posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci a zainteresovaných strán na účinnú implementáciu programov Interregu a ďalších akcií v oblasti spolupráce. Tieto oblasti zahŕňajú: Lepšie a účinnejšie riadenie procesov a postupov; Lepšia práca v kontexte spolupráce a Zlepšenie informačnej základne a viditeľnosti Interregu.

Schválenie programu

: na národnej úrovni bol program Interact IV schválený uznesením vlády SR č. 26 z 12. januára 2022 (PDF 270kB)

: Európskou komisiu bol program Interact IV schválený vykonávacím rozhodnutím Komisie C (2022) 5519 z 27. 7. 2022 (PDF 61kB)

Webová stránka programu

: Interact | Homepage (interact-eu.net)

 

 

 

                    

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk