Interreg Europe 2021 - 2027

Interreg Europe

: program medziregionálnej spolupráce, ktorý je implementovaný v programovom období 2021 – 2027 v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) kohéznej politiky EÚ

Programová oblasť

: program pokrýva oblasť 27 členských krajín EÚ, Nórska, Švajčiarska a 7 kandidátskych krajín (t. j. Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska, Moldavska a Ukrajiny), tzn. spolu 36 participujúcich štátov

Rozpočet programu

:  394,5 mil. eur, z toho: 347,6 mil. eur na projekty medziregionálnej spolupráce / 17,7 mil. eur na platformu pre štúdium politík / 29,2 mil. eur na technickú pomoc

Riadiaci orgán programu / Spoločný sekretariát programu

: Haut-de-France région / Interreg Europe's Secretariat (Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage, 45 rue de Tournai, 59000 Lille, France)

Národný orgán programu

:  Ministerstvo hospodárstva SR (Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí, Odbor európskych záležitostí a obchodnej spolupráce, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, e-mail: interregeurope@mhsr.sk)

Cieľ programu

: prostredníctvom podpory výmeny skúseností, inovatívnych prístupov a budovania kapacít v súvislosti s identifikáciou, šírením a transferom osvedčených postupov posilniť inštitucionálne kapacity príslušných orgánov, a zlepšiť tak implementáciu ich politík/stratégií regionálneho rozvoja

Tematické zameranie

: program ponúka priestor pre spoluprácu partnerov vo všetkých cieľoch politiky (1 až 6) a špecifických cieľoch politiky súdržnosti, pričom podpora sa prioritne koncentruje na tematické oblasti cieľa politiky 1 (inteligentnejšia Európa), cieľa politiky 2 (ekologickejšia Európa) a cieľa politiky 4 (sociálnejšia Európa)

     

SMARTJPG68kB  GREENJPG79kB  CONNECTEDJPG42kB  SOCIALJPG56kB  CITIZENSJPG34kB  GOVERNANCEJPG47kB

 

Podporované opatrenia

1. Projekty medziregionálnej spolupráce (t. j. spolupráca partnerských organizácií zameraná na výmenu skúseností a transfer osvedčených postupov medzi partnermi) 

2.  Platforma pre štúdium politík (t. j. vzdelávanie sa v oblasti tvorby politík/stratégií regionálneho rozvoja prostredníctvom služieb, ktoré platforma poskytuje = databáza osvedčených postupov, sieťovanie odborníkov, expertná podpora aj prostredníctvom peer reviews) 

Cieľová skupina/prijímatelia

: organizácie zodpovedné za tvorbu a/alebo implementáciu politík/stratégií regionálneho rozvoja, ktoré majú status:

1.  verejného orgánu (na národnej, regionálnej, miestnej úrovni)

2. verejnoprávnej inštitúcie (napr. univerzity, regionálne rozvojové agentúry, organizácie podporujúce podnikanie a pod.)

3.  súkromnej neziskovej organizácie

Miera spolufinancovania zo strany programu

: 80 % pre verejné orgány a verejnoprávne inštitúcie, resp. 70 % pre súkromné neziskové organizácie 

Schválenie programu:

: na národnej úrovni bol program Interreg Europe schválený uznesením vlády SR č. 673 z 24. novembra 2021

: Európskou komisiu bol program Interreg Europe schválený vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2022) 4868 (PDF 63kB) z 5. 7. 2022 a úprava programu bola schválená vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2023) 8860 (PDF 81kB) z 11. 12. 2023   

Webová stránka programu

Interreg Europe | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk