Ďalšia verejná výzva programu spolupráce Interreg Europe vo finálnej fáze príprav

Ďalšia verejná výzva programu spolupráce Interreg Europe vo finálnej fáze príprav

Ako sa už zapojení slovenskí projektoví partneri mohli presvedčiť, program spolupráce Interreg Europe poskytuje reálne nástroje pre zníženie rozdielov medzi európskymi regiónmi. Prostredníctvom schválených projektov môžu partneri realizovať inovatívnejšie opatrenia cielené na výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo, životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. Tieto riešenia sú spolufinancované až do výšky 85% oprávnených nákladov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

O zvyšujúcom sa záujme o zapojenie sa do implementácie zo strany verejných orgánov a súkromných neziskových organizácií sa mohli presvedčiť zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR. Ako zástupcovia Národného orgánu programu Interreg Europe sa začiatkom októbra 2016 zúčastnili zasadnutia monitorovacieho výboru programu vo švajčiarskom Winterthure. Zástupca odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce Mgr. Patrik Líška viedol predmetné rokovanie, v priebehu ktorého zástupcovia 30 krajín schválili 66 nových projektov z celkom 211 žiadostí predložených v rámci druhej výzvy. Z výsledkov je zrejmé, že ciele projektov opäť tematicky smerujú do všetkých podporovaných oblastí. Kladne možno hodnotiť, že slovenskí partneri boli úspešnejší v porovnaní s prechádzajúcou výzvou, čo znamená zvyšujúcu sa úroveň projektov hodnotenú nezávislými expertmi.

Zabezpečiť ešte intenzívnejšie zapojenie slovenských regiónov bude mať za cieľ ďalšie rokovanie monitorovacieho výboru programu, ktoré sa bude historicky po prvý krát konať v Bratislave v dňoch 13. - 14. decembra 2016. V rámci schváleného programu dvojdňového rokovania v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie sa prerokujú aj otázky prípravy 3. verejnej výzvy programu spolupráce Interreg Europe. Spolu s kľúčovými podmienkami by mal byť výsledkom aj informačný balík pre úspešnú prípravu projektových zámerov, ktoré bude možné predkladať v období 1. marca – 30. júna 2017.

Bližšie informácie je možné získať na: www.interregeurope.eu alebo www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s

Zdroj: MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk