Informačné semináre Interreg Europe - Banská Bystrica a Prešov

Cieľom programu spolupráce je podpora európskych partnerov pri zlepšovaní účinnosti politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje regionálnym verejným orgánom a iným aktérom regionálneho významu v 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a Švajčiarsku vymieňať si postupy a predstavy o tom, ako fungujú verejné politiky, a tak nájsť riešenia na zlepšovanie svojich stratégií.

Celkovo je vyčlenených 359 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na programové obdobie 2014 - 2020 pre štyri tematické priority - výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov.

Program spolupráce financuje tieto priority cez dva typy opatrení, a to buď projekty partnerstiev medziregionálnej spolupráce alebo platformy pre štúdium politík regionálneho rozvoja v Európe.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program spolupráce usporiadalo informačné semináre pre najmenej rozvinuté okresy. Uskutočnili sa v mestách Banská Bystrica a Prešov ako centrách regiónov v dňoch 27. novembra a 10. decembra 2015 so zámerom rozširovať myšlienky programu spolupráce.

Informačné semináre boli určené pre zástupcov riadiacich štruktúr operačných programov EŠIF, regionálne/miestne orgány, agentúry, výskumné inštitúcie a tematické politické organizácie. Cieľom realizovaných podujatí bolo oboznámiť potenciálnych projektových partnerov, ako sa v budúcnosti úspešne zapojiť do medziregionálnej spolupráce.

Program podujatí obsahoval prednášky venované prioritám programu spolupráce, výsledkom I. verejnej výzvy a projektovému cyklu vrátane prípravy projektovej žiadosti.

V rámci prvej verejnej výzvy v programovom období 2014 - 2020 bolo predložených 261 projektov, zahrňujúcich 2 158 projektových partnerov, pričom 18 slovenskí partneri sú zapojení do 16 projektov. Na základe odborného hodnotenie bude monitorovací výbor programu schvaľovať konkrétne projekty v 1. štvrťroku 2016.

Zámerom tímu Národného orgánu je motivovať verejné a súkromné neziskové autority nielen zo znevýhodnených regiónov k zapojeniu sa do programu v rámci pripravovanej II. verejnej výzvy na predkladanie projektov, ktorá sa plánuje od 5. apríla do 13. mája 2016.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk