Interreg Europe 2014-2020

Program medziregionálnej spolupráce Interreg Europe 2014-2020

Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC na Slovensku implementovanej v programovom období 2004 – 2006 a v rámci programu INTERREG IVC implementovaného v programovom období 2007 – 2013.

  • O čo ide?

Európska Únia pracuje na znižovaní rozdielov vo vývoji, raste a kvalite života medzi európskymi regiónmi prostredníctvom svojej politiky súdržnosti. Podporuje opatrenia, ktorých cieľom je vytvoriť inovatívnejšie, udržateľnejšie a inkluzívnejšie európske územie. Ide o politickú agendu EÚ, ktorá sa volá Stratégia Európa 2020.

Zatiaľ čo veľká väčšina finančných prostriedkov určených na znižovanie týchto rozdielov je riadená na národnej úrovni, EÚ a členské štáty veria, že regionálny rozvoj možno zlepšiť prostredníctvom spolupráce naprieč hranicami.

Program INTERREG EUROPE, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

  • Ako to bude fungovať?

Rozpočet programu Interreg Europe na obdobie 2014-2020 je 359 mil. € z ERDF.

Interreg Europe bude pracovať na nasledujúcich štyroch témach, ktoré sa všetky vzťahujú k regionálnemu rozvoju:

1. Výskum, technologický vývoj a inovácie

2. Konkurencieschopnosť MSP

3. Nízkouhlíkové hospodárstvo

4. Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

Interreg Europe bude financovať dve opatrenia:

a) Projekty spolupráce: ide o partnerstvá verejných organizácií pochádzajúcich z rozličných európskych krajín, ktoré spolupracujú 3 až 5 rokov, aby si vymieňali svoje skúsenosti s konkrétnou politickou problematikou. Každý región zapojený do projektu spolupráce vypracuje akčný plán, ktorý špecifikuje, čo sa v regióne urobí, aby sa zabezpečilo, že sa získané poznatky zo spolupráce uvedú do praxe. Projekty musia tiež monitorovať, čo sa stane s akčným plánom, aby videli, ako dobre spolupráca funguje.

Výzvy na predkladanie projektových návrhov sa budú vyhlasovať v priebehu programového obdobia.

b) Platformy vzdelávajúce v oblasti politík: ide o priestor pre kontinuálne učenie, kde akákoľvek organizácia zaoberajúca sa politikami regionálneho rozvoja v Európe môže nájsť riešenie, ako zlepšiť spôsob, ktorým riadi a implementuje svoje verejné politiky v rámci štyroch vyššie uvedených tém.

 

  • Kto má prístup k financovaniu?

Organizácie pochádzajúce z 28 členských štátov EÚ, Nórska alebo Švajčiarska sú oprávnené pre financovanie z programu Interreg Europe, ak sú to:

- národné, regionálne alebo miestne verejné orgány

- iné inštitúcie spravované verejným právom (napr. univerzity, regionálne rozvojové agentúry, organizácie podporujúce podnikanie a pod.). Každá krajina zadefinuje v súlade s národnými nariadeniami, ktoré inštitúcie sú oprávnené.

  • Kto bude mať z toho nakoniec úžitok?

 

Personál a organizácie zapojené do vytvárania politiky a realizácie politiky v štyroch vyššie uvedených oblastiach, vo všetkých regiónoch EÚ, v Nórsku a Švajčiarsku môžu priamo ťažiť z tohto programu. V dôsledku toho budú občania a skupiny ovplyvnené týmito politikami ťažiť z lepšieho riadenia alebo implementácie.

  • Čo presne sa zmení?

 

Jednotliví zamestnanci a organizácie budú lepšie vybavení, aby navrhovali nové politiky alebo realizovali zlepšené techniky.

Inštitúcie na regionálnej, národnej a európskej úrovni budú efektívnejšie pri realizácii regionálnych politík a programov.

  • Čo nové prináša tento program?

 

Tento typ spolupráce existuje už asi 20 rokov. Zaviedli sa však nové prvky, ktoré majú zabezpečiť efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov EÚ:

1. Výber viac špecifikovaných tém: čím sú témy viac zacielené, tým je pravdepodobnejšie, že sa dosiahnu efektívne výsledky

2. Strednodobé až dlhodobé monitorovanie: projekty spolupráce EÚ boli v minulosti kritizované za problémy so získavaním projektových výsledkov (v oblasti zmeny politiky) po tom, čo sa skončilo financovanie ich činností. Teraz budú musieť regionálni partneri stráviť nejaký čas sledovaním dopadov projektu na ich území. Táto „fáza monitorovania“ je nevyhnutná, aby mohli zúčastnené regióny preukázať hodnotu spolupráce a uistiť sa, že výsledky spolupráce (a investovania prostriedkov EÚ) sú zachytené systematickejšie.

3. Platformy vzdelávajúce v oblasti politík: zatiaľ čo existuje veľa európskych sietí zameraných na nespočetné množstvo tém regionálneho rozvoja, v žiadnej z nich nie je prioritným cieľom podporovať miestne a regionálne samosprávy, aby efektívnejšie plánovali a realizovali nástroje rozvoja v prospech občanov. Platformy vzdelávajúce v oblasti politík sa snažia napraviť to: je to prostriedok, ktorý umožňuje rýchlejšiu a lepšiu výmenu vedomostí s cieľom pomôcť vládam vykonávať svoju činnosť lepšie.

4. Väčší dôraz na zlepšovanie politík a programov, ktoré sú súčasťou kohéznej politiky Európskej únie.

 

facebook: www.facebook.com/interregeurope

twitter (@interregeurope): https://twitter.com/interregeurope

LinkedIn: www.linkedin.com/company/interreg-europe

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk