Orgán zodpovedný za prípravu v rámci SR

V rámci nového programového obdobia 2014 - 2020 bude Slovenská republika zapojená do nového programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020 ako jedna z tridsiatich európskych krajín (28 členských štátov + Nórsko a Švajčiarsko). Prostredníctvom svojej účasti na nadnárodnom Programovacom a neskôr Monitorovacom výbore programu sa bude spolupodieľať na príprave a následnej implementácii programu. Výsledná podoba programu, ako aj jeho celá realizácia bude výsledkom konsenzu všetkých tridsiatich zapojených krajín.

Ministerstvo hospodárstva SR sa už od polovice roku 2012 aktívne zúčastňuje na zasadnutiach Programovacieho výboru pre prípravu nového programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020. V súlade s návrhom materiálu „Návrh určenia orgánov zodpovedných za prípravu a implementáciu programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 - 2020 v podmienkach Slovenskej republiky“ vypracovaného ÚV SR, bolo MH SR stanovené ako orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu nového programu medziregionálnej spolupráce na národnej úrovni.

V rámci nového programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014-2020 by MH SR malo plniť úlohu Národného kontaktného bodu, ktorý bude zodpovedný predovšetkým za úlohy spojené s propagáciou programu na národnej úrovni, ďalej informačné úlohy, úlohy súvisiace s fungovaním programových platforiem a podporou potenciálnych žiadateľov pri tvorbe projektov. Okrem uvedeného bude MH SR zodpovedné za výkon prvostupňovej kontroly výdavkov slovenských projektových partnerov.

 

Ministerstvo hospodárstva SR

sekcia priemyslu a obchodu

odbor bilaterálnej obchodenej spolupráce

Mierová 19, 827 15 Bratislava

e-mail: interregeurope@mhsr.sk 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk