Právny status partnerov

Prijímateľmi [1] oprávnenými na príjem finančných prostriedkov z programu INTERREG EUROPE sú:

· verejné orgány,

· subjekty, ktoré sa riadia verejným právom; to znamená akýkoľvek subjekt [2]:

(a) zriadený na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter,

(b) má právnu subjektivitu a

(c) je financovaný z väčšej časti štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom; alebo podlieha dohľadu týchto orgánov alebo subjektov; alebo má správny, riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovica členov je menovaných štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými subjektmi spravovanými verejným právom.

Je dôležité zdôrazniť, že súkromné neziskové organizácie nemôžu prevziať úlohu vedúceho partnera projektu INTERREG EUROPE.

 

· súkromné neziskové subjekty, to znamená akýkoľvek subjekt, ktorý:

(a) nemá priemyselný alebo obchodný charakter,

(b) má právnu subjektivitu a

(c) nie je financovaný z väčšej časti štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom; alebo nepodlieha dohľadu týchto orgánov; alebo nie je v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovica členov menovaných štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými orgánmi, ktoré sa spravujú verejným právom.


[1] Prijímateľ je verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za iniciovanie alebo iniciovanie a implementáciu operácií (Nariadenie o spoločných ustanoveniach, článok 2.10).

[2] Tak, ako je to definované v smernici 2014/24/EU, článok 2(1)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk