Rozpočet programu

Prioritná os
Fond
Základ pre výpočet podpory Únie
Podpora Únie
Národný príspevok
Indikatívny rozpis národných finančných prostriedkov
Financovanie celkom
Miera spolufinacovania *)
Pre informáciu
(a)
(b) = (c) + (d))
(e) = (a) + (b)
(f) = (a)/(e)
Príspevky tretích krajín
NO & CH **)
Príspevok EIB
Celkové/verejné oprávnené náklady
 
 
Národné verejné financovanie (c)
Národné súkromné financovanie (d)
 
 
Prioritná os 1 – Výskum, technologický vývoj a inovácie
EFRR
Celkové oprávnené výdavky (vrátane verejných a súkromných)
84 441 610
14 903 007,28
13 465 507,28
1 437 500,00
99 344 617,28
85%
€ 1 409 205,00
n/a
Prioritná os 2 - Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
EFRR
Celkové oprávnené výdavky (vrátane verejných a súkromných)
84 441 610
14 903 007,28
13 465 507,28
1 437 500,00
99 344 617,28
85%
€ 1 409 205,00
n/a
Prioritná os 3 – Nízkouhlíkové hospodárstvo
EFRR
Celkové oprávnené výdavky (vrátane verejných a súkromných)
84 441 610
14 903 007,28
13 465 507,28
1 437 500,00
99 344 617,28
85%
€ 1 409 205,00
n/a
Prioritná os 4 – Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
EFRR
Celkové oprávnené výdavky (vrátane verejných a súkromných)
84 441 610
14 903 007,28
13 465 507,28
1 437 500,00
99 344 617,28
85%
€ 1 409 205,00
n/a
Prioritná os 5 – Technická pomoc
EFRR
Celkové oprávnené výdavky (vrátane verejných a súkromných)
21 559 560
7 371 520,00
7 371 520,00
0,00
28 931 080,00
74,52%
 
€ 364 007,00
n/a
Celkom
 
 
359 326 000
66 983 549,12
61 233 549,12
5 750 000,00
426 309 549,12
84,29%
€ 6 000 827,00
 
 
*) Miera spolufinancovania vo výške 85% je priemer a je založená na troch rôznych mierach spolufinacovania, ktoré budú použité. V projektoch medziregionálnej spolupráce bude aplikovaná miera spolufinancovania vo výške 85% v prípade verejných partnerov a subjektov, ktoré sa riadia verejným právom. Miera spolufinancovania vo výške 75% sa bude uplatňovať v prípade súkromných neziskových subjektov. Platformy budú financované na úrovni 100%.
 
Prioritná os
Tematický cieľ
Podpora Únie
Národný príspevok
Financovanie celkom
Prioritná os 1 – Výskum, technologický vývoj a inovácie
TC 1 Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
€ 84 441 686
€ 14 902 946,00
€ 99 344 632,00
Prioritná os 2 - Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
TC 3- Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
€ 84 441 685
€ 14 902 944,00
€ 99 344 629,00
Prioritná os 3 – Nízkouhlíkové hospodárstvo
TC 4- Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
€ 84 441 685
€ 14 902 944,00
€ 99 344 629,00
Prioritná os 4 – Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
TC 6 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
€ 84 441 685
€ 14 902 944,00
€ 99 344 629,00
Prioritná os 5 – Technická pomoc
 
€ 21 559 579
€ 7 371 520,00
€ 28 931 099,00
CELKOM
 
€ 359 326 320
€ 66 983 298,00
€ 426 309 618,00

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk