Tematické ciele

Nový program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014-2020 sa snaží o zefektívnenie kohéznej politiky v štyroch prioritných oblastiach podpory. V rámci programu boli identifikované nasledovné tematické ciele (TO):

- Tematický cieľ 1 – posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;

- Tematický cieľ 2 – posilnenie konkurencieschopnosti MSP;

- Tematický cieľ 3 – podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a

- Tematický cieľ 4 – ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

 

Tematický cieľ
Investičná priorita
Špecifický cieľ
1 - posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; (TO1)
1(a) - posilnenie výskumu a inovácií (R & I), infraštruktúry a kapacít pre rozvoj výskumu a podpora kompetenčných centier, najmä tých európskeho záujmu
1.1: zlepšiť vykonávanie politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov pre investície do rastu a zamestnanosti a programy v oblasti výskumu a inovačnej infraštruktúry, najmä v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu
1(b) - propagácia investovania do výskumu a inovácií, rozvoj vzťahov a súčinnosti medzi podnikmi, výskumnými a vývojovými centrami a vysokoškolským sektorom, a to najmä na podporu investícií do rozvoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácie verejných služieb, stimulácia dopytu, sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technického a aplikovaného výskumu, pilotných liniek, skorého overovania výrobkov, pokročilé výrobné kapacity, najmä v kľúčových technológiách a šírenie technológií pre všeobecné použitie
1.2: zlepšiť vykonávanie politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov pre investície do rastu a zamestnanosti, a programy, ktoré podporujú inovácií v regionálnych inovačných reťazcoch v oblastiach "inteligentnej špecializácie"
2- posilnenie konkurencieschopnosti MSP (TO3)
3(d) - podpora schopnosti malých a stredných podnikov, aby sa zapojili do rastu regionálnych, národných a medzinárodných trhov a do inovačných procesov
2.1: zlepšiť vykonávanie politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov pre investície do rastu a zamestnanosti a programy na podporu malých a stredných podnikov vo všetkých fázach ich životného cyklu, rozvíjať a dosiahnuť rast a zapojiť ich do inovácií
3 - podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (TO4)
4(e) - podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a zmiernenie príslušných opatrení na prispôsobenie
3.1: zlepšiť vykonávanie politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov pre investície do rastu a zamestnanosti a európskych územných programov spolupráce zameraných na prechod k nízkouhlíkovej ekonomike, najmä v rámci inteligentnej špecializácii stratégií
4 - ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov (TO6)
6(c) - udržanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.
4.1: zlepšiť vykonávanie politík a programov regionálneho rozvoja, najmä Investície pre rast a zamestnanosť a európskych územných programov spolupráce v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva
6(g) - podpora prechod priemyslu na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, podpora zeleného rastu, ekologické inovácie a environmentálny manažment výkonnosti vo verejnom aj súkromnom sektore.
4.2: zlepšiť vykonávanie politík a programov regionálneho rozvoja, najmä Investície pre rast a zamestnanosť a európskych územných programov spolupráce zamerané na zvýšenie účinnosti zdrojov, zelený rast a ekologické inovácie a environmentálny manažment výkonnosti

 

V rámci vyššie uvedených oblastí/TO sa budú v rámci programu vykonávať 2 typy intervencií/aktivít:

1. platformy zamerané na zlepšovanie politík s cieľom kapitalizácie získaných poznatkov (policy learning platforms) a

2. klasické projekty spolupráce s cieľom prenosu skúseností získaných v rámci INTERREG projektov do hlavných operačných programov cieľa 1 (interregional cooperation projects). Výstupom týchto projektov by mali byť Akčné plány, ktorých cieľom je zlepšiť spôsob implementácie OP cieľa 1 - v nich by malo byť zadefinované čo (osvedčené postupy/schémy/príklady dobrej praxe) sa bude prenášať + do akého OP cieľa 1 sa bude prenášať + ako sa bude prenášať (adaptácia podpornej schémy, harmonogram transferu/implementácie, príp. výška rozpočtu/potrebné zdroje). Cieľom Akčného plánu môže byť zadefinovanie novej iniciatívy, ktorá sa má podporovať v rámci OP cieľa 1 (bude si vyžadovať financovanie z OP cieľa 1, príp. zmenu obsahu OP cieľa 1), alebo zadefinovanie lepšieho spôsobu riadenia/implementácie OP cieľa 1 (nevyžaduje si špecifické financovanie z OP cieľa 1).

 

Cieľové skupiny pre jednotlivé TO

Tematický cieľ 1 – posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií

· Národné, regionálne a miestne verejné orgány zodpovedné za inovácie vo všetkých podobách (vrátane technickej, organizačnej, sociálnej inovácie.)

· Regionálne inovačné agentúry

· Univerzity, odborné a výskumné ústavy a inštitúty vyššieho vzdelávania

· Prevádzkovatelia vedeckých a technologických parkov, podnikateľských inkubátorov a inovačných centier;

· Organizácie zastupujúce malé a stredné podniky a podnikateľskú komunitu (napr. komory, rozvojové agentúry, klastrové organizácie)

· Ostatné inštitúcie, ktoré majú význam pre rozvoj regionálnych inovačných infraštruktúr a kapacít a na rozvoj regionálneho inovačného reťazca 

Tematický cieľ 2 – posilnenie konkurencieschopnosti MSP

· Národné, regionálne a miestne verejné orgány zodpovedné za podnikanie a podporu malých a stredných podnikov

· Regionálne agentúry pre rozvoj

· Inštitúcie podpory podnikania, klastrové organizácie a ďalšie organizácie zastupujúce malé a stredné podniky

· Obchodné komory

· Vzdelávacie inštitúcie a odbornej prípravy

· Ostatné inštitúcie pre podporu rozvoja regionálneho podnikania a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov

Tematický cieľ 3 – podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

· Národné, regionálne a miestne verejné orgány zodpovedné za energie, mobilitu a nízkouhlíkové hospodárstvo v súvisiacich oblastiach

· Regionálne energetické agentúry;

· Regionálne rozvojové agentúry

· Agentúry zamerané na dopravu a mobilitu

· Regionálne agentúry životného prostredia

· Univerzity, odborné a výskumné ústavy

· Ostatné verejné orgány alebo verejné subjekty pôsobiace v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva

Tematický cieľ 4 – ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

· Národné, regionálne a miestne verejné orgány zodpovedné za prírodné a kultúrne dedičstvo (cieľ 4.1)

· Regionálne a miestne verejné orgány zodpovedné za kvalitu životného prostredia a efektívne využívania zdrojov (cieľ 4.2)

· Regionálne rozvojové agentúry

· Environmentálne agentúry

· Organizácia zodpovedné za správu, využívanie prírodných zdrojov a / alebo kultúrne dedičstvo

· Univerzity, odborné a výskumné inštitúcie a inštitúcie pre vyššie vzdelávanie

· Subjekty v hospodárskych odvetviach so silným dopadom alebo závislosťou na prírodné a kultúrne dedičstvo (rybolov, poľnohospodárstvo, cestovný ruch)

· Ostatné subjekty relevantné pre ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (cieľ 4.1)

· Ostatní aktéri zapojení na efektívnom využívaní zdrojov (cieľ 4.2)

· Subjekty na podporu podnikania, malých a stredných podnikov (cieľ 4.2)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk