Podklady pre verejné konzultácie programu

Verejné konzultácie boli ukončené

Vážená pani, Vážený pán,

v súčasnosti prebieha príprava programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE na programové obdobie 2014 – 2020. 30 zapojených krajín, spolu s Riadiacim orgánom a Spoločným sekretariátom programu, pripravilo návrh programu spolupráce (Cooperation Programme). Následne Riadiaci orgán programu, Région Nord-Pas de Calais so sídlom v Lille (FR), zabezpečil hodnotenie vplyvu návrhu programu na životné prostredie. Výsledok hodnotenia je uvedený v správe o hodnotení strategického dokumentu (Environmental Report). Oba dokumenty v anglickom jazyku aj so zhrnutím v slovenskom jazyku môžete nájsť v prílohe tohto e-mailu.

V rámci procesu prípravy programu INTERREG EUROPE si Vás dovoľujeme informovať o zverejnení návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program spolupráce INTERREG EUROPE – návrh“ spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, ako aj správa o hodnotení strategického dokumentu sú v plnom znení prístupné na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/. Informácie týkajúce sa zahájenia verejných konzultácií sú rovnako zverejnené na internetovej stránke MH SR Interrreg Europe a na webovom sídle programu INTERREG http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/.

10. januára 2014 sa začali celoeurópske verejné konzultácie, ktoré potrvajú do 21. marca 2014, v rámci ktorých sa očakáva spätná väzba na navrhnutý program od všetkých zainteresovaných strán a organizácií, tzn. miestnych, regionálnych a národných orgánov, ekonomických a sociálnych partnerov, ako aj od záujmových zoskupení a orgánov zastupujúcich občiansku spoločnosť vrátane environmentálnych partnerov, neziskových organizácií a pod. Za účelom zozbierania Vašich pripomienok bol pripravený on-line dotazník v anglickom jazyku, ktorého vyplnenie Vám zaberie cca. 15 minút. Tento dotazník je možné vyplniť prostredníctvom nasledovnej webovej stránky: Start the consultation. Uvítali by sme, keby ste si našli čas na vyplnenie dotazníka, príp. na jeho ďalšiu distribúciu osobám, resp. organizáciám.

V rámci Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR ako národný orgán pre program INTERREG EUROPE v zmysle uznesenia vlády SR č. 604/2013 realizuje verejné konzultácie k návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (Cooperation Programme). Pripomienky, komentáre a Vaše stanoviská k predmetnému dokumentu je možné zasielať na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Sekcia podporných programov

Odbor programových a podporných činností ŠF

Mierová 19

827 15 Bratislava

e-mail: interregeurope@mhsr.sk

V súvislosti so správou o hodnotení strategického dokumentu (Environmental Report) podľa § 17 zákona je možné zasielať pripomienky v lehote najneskôr do 21 dní od zverejnenia, t.j. do 4. februára 2014 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Nám. Ľ Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

 

V prípade Vášho záujmu o osobné stretnutie k návrhom strategických dokumentov bude možné po vzájomnej dohode zorganizovať takéto stretnutie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk