Verejné konzultácie - vykonané kroky

Ministerstvo hospodárstva SR, ako národný orgán zodpovedný za implementáciu programu spolupráce INTERREG EUROPE v programovom období 2014 - 2020 na území Slovenskej republiky, vytvorilo v súlade s čl. 5 nariadenia č. 1303/2013 v rámci prípravy nového programu partnerstvo s príslušnými slovenskými národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi verejnej správy.

    Na partnerstve sa podieľajú ministerstvá v pozícii riadiacich orgánov, resp. národných orgánov programov cieľa 1 a cieľa 2, inštitúcie, ktoré v rámci SR zastávajú pozíciu Centrálneho koordinačného orgánu, Orgánu auditu, Certifikačného orgánu a inštitúcie zodpovedné za posudzovanie vplyvov na životné prostredie na území SR, ďalej všetky vyššie územné celky (NUTS 3) a zástupcovia miest a obcí Slovenska (ZMOS, ÚMS). Zapojenie týchto partnerov do programu bude pokračovať aj v priebehu jeho implementácie prostredníctvom Riadiacej komisie, ktorá bude zriadená po schválení programu Európskou komisiou a jeho spustení.

    Celoeurópske verejné konzultácie k príprave programu prebehli v období od 10. januára 2014 do 21. marca 2014, v rámci ktorých sa získala spätná väzba na návrh programu od zainteresovaných strán a organizácií, tzn. miestnych, regionálnych a národných orgánov, ekonomických a sociálnych partnerov, ako aj od záujmových zoskupení a orgánov zastupujúcich občiansku spoločnosť vrátane environmentálnych partnerov, neziskových organizácií a pod. Za účelom zozbierania ich pripomienok bol pripravený on-line dotazník, v ktorom sa zainteresovaní partneri mohli vyjadriť ku konečnému návrhu programu spolupráce, ako aj ku hodnoteniu jeho vplyvu na životné prostredie (tzn. ku správe o hodnotení strategického dokumentu).

    Na národnej úrovni, tzn. na území SR, sa verejné konzultácie neoficiálne začali už skôr, keď boli relevantným partnerom elektronicky zasielané jednotlivé návrhy programu spolupráce na pripomienkovanie:

· 11.09.2013 – relevantným partnerom bol zaslaný 2. návrh programu spolupráce na pripomienkovanie

· 15.10.2013 – relevantným partnerom bol zaslaný dotazník „Investment for Growth and Jobs goal programmes: Questionnaire on the implementation modalities“ vytvorený na programovej úrovni, ktorého cieľom bolo získať informácie o implementovaní operačných programov cieľa 1 (Investovanie do rastu a zamestnanosti) v jednotlivých krajinách EÚ. Na základe získaných informácií sa mal vytvoriť nový program medziregionálnej spolupráce, ktorý bude schopný napomáhať pri zlepšovaní implementácie OP cieľa 1.

· 15.10.2013 – relevantným partnerom bol zaslaný dotazník „INTERREG EUROPE: Needs and expectations of potential beneficiaries.“ vytvorený na programovej úrovni, ktorého cieľom bolo získať od cieľovej skupiny spätnú väzbu, tzn. poskytnúť priestor pre vyjadrenie očakávaní a potrieb s ohľadom na plánované typy intervencií / služby, ktoré bude nový program poskytovať.

· 05.11.2013 – bol na Ministerstvo životného prostredia SR, ako orgán kompetentný pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie, zaslaný návrh určenia rozsahu hodnotenia environmentálnych vplyvov (SEA scoping note/draft scoping report) na pripomienkovanie

· 20.11.2013 – relevantným partnerom bol zaslaný 3. návrh programu spolupráce na pripomienkovanie

    Doručené pripomienky ku jednotlivým návrhom boli následne elektronicky zasielané Riadiacemu orgánu/Spoločnému sekretariátu programu INTERREG EUROPE, resp. boli priamo prediskutované na zasadnutiach Programovacieho výboru programu.

    Oficiálne boli na území SR verejné konzultácie spustené súčasne s celoeurópskymi. Paralelne prebiehali konzultácie ku konečnému návrhu programu spolupráce a ku správe SEA. V rámci toho procesu boli vykonané nasledovné kroky:

· 14.01.2014 bol relevantným partnerom a MŽP SR zaslaný e-mail a list informujúci o zahájení verejných konzultácií na národnej a celoeurópskej úrovni. So správou bol partnerom zaslaný konečný návrh programu spolupráce a správa o strategickom hodnotení v angličtine a ich zhrnutia v anglickom aj slovenskom jazyku. MH SR súčasne informovalo o možnosti osobného stretnutia k návrhu strategických dokumentov v prípade záujmu partnerov.

· MH SR zriadilo na svojej webovej stránke sekciu venovanú novému programu, kde boli zverejňované všetky aktuálne informácie a dokumenty týkajúce sa prípravy nového programu ( http://www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s ).

· MH SR zriadilo samostatnú webovú adresu na zasielanie pripomienok ku zverejneným dokumentom ( interregeurope@mhsr.sk ).

· Návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, ako aj správa o hodnotení strategického dokumentu boli v plnom znení spolu so zhrnutiami prístupné aj na informačnom portáli rezortu MŽP SR ( www.enviroportal.sk ).

· 15.01.2014 spustilo MŽP SR pripomienkovanie správy SEA na národnej úrovni

· O príprave nového programu boli prostredníctvom MŽP SR informované všetky relevantné slovenské environmentálne orgány.

    Partneri malo možnosť pripomienkovať dokumenty priamo cez on-line dotazník, prípadne zasielať pripomienky ku správe SEA na MŽP SR a pripomienky ku programu spolupráce na MH SR. Doručené pripomienky slovenských partnerov boli zaslané prostredníctvom on-line dotazníka, ako ak e-mailom priamo Riadiacemu orgánu a Spoločnému sekretariátu programu.

    Po ukončení verejných konzultácií k správe SEA na národnej úrovni vypracovalo MŽP SR dňa 28.02.2014 Stanovisko k strategickému dokumentu s nadnárodným dosahom „Program spolupráce INTERREG EUROPE na programové obdobie 2014 – 2020“ na základe výsledkov vykonaného posúdenia vplyvov na životné prostredie pre program INTERREG EUROPE podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie a Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice. Toto stanovisko bolo zverejnené na informačnom portáli MŽP SR ako aj na webovej stránke MH SR.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk