Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

V súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 sa slovenským projektovým partnerom zapojeným do projektov programu Interreg Europe 2021 – 2027 poskytuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR) určené na pokrytie ich príspevku do projektu (resp. jeho časti), ktorý musí projektový partner vynaložiť na realizáciu určených aktivít projektu v súlade so schválenou projektovou žiadosťou. 

Poskytovateľom národného spolufinancovania zo ŠR je Ministerstvo hospodárstva SR. 

Miera národného spolufinancovania je pre všetkých slovenských projektových partnerov rovnaká bez ohľadu na právne postavenie projektového partnera (platí pre každú pozíciu v projekte, tzn. vedúceho partnera/ poradného vedúceho partnera/ projektového partnera/ poradného projektového partnera): 20 % z certifikovaných oprávnených výdavkov partnera vykázaných v súvislosti s realizáciou určených aktivít projektu, na ktoré slovenský projektový partner získal finančný príspevok z EFRR. Maximálna suma spolufinancovania poskytnutého zo ŠR nesmie prekročiť 20 % z celkových oprávnených výdavkov partnera, tzn. schváleného rozpočtu partnera stanoveného v poslednej platnej verzii projektovej žiadosti.  

Národné spolufinancovanie je poskytované slovenskému projektovému partnerovi na spolufinancovanie určených aktivít projektu formou refundácie. Ide o následné poskytnutie prostriedkov zo ŠR prijímateľovi na základe zdokladovania prijatia finančných prostriedkov z EFRR v súvislosti s vykázanými a certifikovanými  oprávnenými výdavkami, ktoré prijímateľ uhradil najskôr z vlastných zdrojov. 

Postup poskytnutia národného spolufinancovania je bližšie uvedený v kapitolách 5.3.1 a 5.3.2 Interného manuálu programu Interreg Europe 2021 – 2027.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk