Popis programu

Európska komisia prijala za účasti Nórska a Švajčiarska dňa 13. augusta 2015 nový program medziregionálnej spolupráca INTERACT v hodnote približne 40 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Program sa stane centrom poznania pre výmenu informácií, osvedčených postupov a spoločných iniciatív medzi programami spolupráce financovanej v rámci fondu regionálneho rozvoja.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu v tejto súvislosti povedala, že: "európske regióny si stále viac uvedomujú, že spolupráca je jeden dobrý spôsob, ako nájsť vhodné odpovede na výzvy, ktorým musíme čeliť spoločne, či už sú ekonomické, environmentálne či sociálne. Tým, že sa zlepšia výsledky alebo podporia nové formy spolupráce, program INTERACT prispeje k zlepšeniu efektívnosti verejných politík. "

Program ako taký bude hlavne financovať projekty, ktoré majú za cieľ zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity európskych programov územnej spolupráce. Program bude prispievať k zlepšeniu riadiacich schopností pri zavádzaní inovatívnych prístupov spolupráce, ako napríklad európskych zoskupení územnej spolupráce alebo makro-regionálnych stratégií medzi partnermi z rôznych krajín a správnymi orgánmi v Európe.

Tieto projekty (spolufinancovaných z ERDF až vo výške 85%), bude vykonávať sekretariát INTERACT v Bratislave (SK) a štyroch informačných kancelárií v Turku (FI), Valencia (ES), Viedeň (AT) a Viborg ( DK).

  

Operačný program INTERACT je súčasťou cieľa Európska teritoriálna spolupráca a zameriava sa na otázky správneho riadenia v súvislosti s komplikovanosťou programov európskej teritoriálnej spolupráce.

   Politika súdržnosti EÚ sprístupnila významný objem finančnej pomoci v rámci programového obdobia rokov 2014 – 2020. Využíva sa na financovanie národných a regionálnych programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Okrem toho sa menší objem využíva pre druhý cieľ politiky súdržnosti EÚ, ktorou je Európska územná spolupráca (EÚS, tiež nazývaná ako INTERREG). Napriek malej finančnej váhe je EÚS kľúčovým nástrojom prekonávania spoločných výziev a prekážok vyskytujúcich sa v hraničných regiónoch a oblastiach medzinárodnej spolupráce, zdieľania skúseností a vypracovávania spoločných rozvojových stratégií v rámci politiky súdržnosti EÚ. Už viac než 20 rokov prinášajú tieto programy výhody Európanom, ako je zlepšenie cezhraničnej dopravy, podpora podnikania v európskych oblastiach a riešenie znečistenia morí, pričom ich prístup vždy presahuje hranice štátov. Regionálne výzvy nepoznajú hranice štátov.

   INTERACT III 2014 – 2020 je jedným z takýchto programov územnej spolupráce. Kým národné/regionálne programy pôsobia v rámci jedného členského štátu a využívajú jeden súbor pravidiel a administratívnych prístupov, programy EÚS pôsobia medzinárodne a v rámci širšieho kontextu. Okrem toho sú ich výsledky kvôli menším rozpočtom menej hmatateľné a menej viditeľné. Sú potrebné nové a zjednodušené administratívne prístupy a je možné naučiť sa veľmi veľa z programov spolupráce, ak by ich aktivity a výsledky boli známejšie. Od roku 2003 INTERACT podporuje programy EÚS a maximalizuje účinnosti a efektívnosť územnej spolupráce.

 

   Všeobecným cieľom INTERACT III je výmena skúseností a stanovenie a prenos postupov a inovatívnych prístupov k implementácii územnej spolupráce. Za týmto účelom sa bude sústreďovať na zlepšenie troch konkrétnych oblastí:

· zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS.

· zlepšiť kapacitu EÚS pri zachytávaní a propagácii programových výsledkov.

· zlepšiť kapacitu riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napr. prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), revolvingové fondy, makroregionálne stratégie a spolupráca v hlavných programoch.

    Služby INTERACT III poskytnuté s cieľom zlepšiť vyššie uvedené oblasti zahŕňajú podujatia (od na mieru šitých poradenských služieb venovaných konkrétnym problémom, cez školenia, semináre, workshopy, kontaktné stretnutia a konferencie) a nástroje (vrátane pomocných materiálov, ako sú príručky a štúdie, šablóny dokumentov, on-line informácie, databázy, elektronické nástroje, propagačné kampane v celej EÚ a pod.). Tieto služby sa budú primárne zameriavať na subjekty zodpovedné za riadenie programov EÚS, ale v menšej miere budú z nich mať prospech aj iné zúčastnené strany (vrátane národných sietí EÚS a subjektov na úrovni EÚ). Toto zahŕňa spoluprácu na vonkajších hraniciach EÚ financovanú programami IPA II a ENI.

    S cieľom poskytnúť vyššie uvedené služby všetkým 28 členským štátom EÚ, ako aj Nórsku a Švajčiarsku v období rokov 2014 – 2020, bol pre program alokovaný celkový rozpočet 46,34 miliónov EUR (spolufinancovanie vo výške 39,39 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERRF) bolo doplnené 6,95 miliónmi EUR z príspevku členských štátov, čo predstavuje 0,44% z alokovaných prostriedkov celkom z ERRF Interreg vo výške 8,948 miliardy EUR).  

    INTERACT chce prispieť k zmene v EÚS, najmä z hľadiska nasledovného:

· Riadenie: Široké využitie zjednodušených, harmonizovaných prístupov a dobrých postupov, riadenie programov vo väčšej miere zamerané na výsledky, zníženie administratívneho zaťaženia programových subjektov a prijímateľov a zníženie rizika chýb.

· Zachytávanie a komunikovanie výsledkov: zvýšená tematická kompetentnosť programových subjektov, dostupnosť on-line databázy projektov EÚS, vrátane projektových výsledkov, zvýšená viditeľnosť EÚS a efektívnejšia komunikácia výsledkov programov.

· Schopnosť spolupráce: lepšia znalosť nových nástrojov spolupráce v rámci EÚS, ako napríklad EZÚS, revolvingové fondy, spolupráca na programoch v rámci prvého cieľa, prístup k makro regionálnej stratégii atď. a zvýšenie synergického efektu v rámci ďalších schém financovania EÚ.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk