Akčný plán inteligentného priemyslu SR

Cieľom Akčného plánu je podpora pre priemyselné podniky, podniky služieb a obchodu bez ohľadu na ich veľkosť zameraná na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu digitalizácie, inovatívnych riešení a zvýšenie konkurencieschopnosti: znížením byrokratickej záťaže, úpravou legislatívy, definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov a trhu práce, spolufinancovaním výskumu a podobne. Akčný plán poskytuje súbor 35 opatrení, ktoré by mali byť realizované do konca roku 2020. Akčný plán bol pripravovaný v spolupráci so zástupcami rezortov, priemyslu, združení a akademickej sféry.

Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu do roku 2020 sa vytvorí základný  predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky reagujúcej na digitalizáciu priemyslu s predpokladom naštartovania digitalizačného procesu vo väčšine podnikov.

Pre naplnenie týchto strategických cieľov boli stanovené nasledovné prioritné oblasti:

  1. Výskum, vývoj a inovácie,
  2. Základné princípy IT bezpečnosti implementácie inteligentného priemyslu,
  3. Trh práce a vzdelávanie,
  4. Referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, rámcové európske a národné právne podmienky,
  5. Informovanie a propagácia.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk