Definície v oblasti HM

Hospodárskou mobilizáciou (HM) sa rozumie súbor hospodárskych činností a organizačných činností a opatrení vykonávaných v období KS alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.

HM slúži na

  1. zaistenie ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
  2. realizáciu prípravy štátu na obranu,
  3. riešenie KS a na zmiernenie ich následkov prostredníctvom opatrení HM.

HM sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne dôležité tovary a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a potreby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému, orgánov KR, informačných a spravodajských služieb, ako aj subjektov HM.

Pod ozbrojené bezpečnostné zbory patria policajný zbor, železničná polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže.

Pod bezpečnostné zbory patrí zbor colnej správy.

Ozbrojené sily SR tvoria

a) v stave bezpečnosti profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy,

b) v čase vojny a vojnového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby a registrovaní občania povolaní na výkon mimoriadnej služby, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,

c) v čase výnimočného stavu a núdzového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby.

V integrovanom záchrannom systéme pôsobia

a) Ministerstvo vnútra SR,

b) Ministerstvo zdravotníctva SR,

c) okresné úrady v sídle kraja,

d) záchranné zložky.

Záchranné zložky integrovaného záchranného systému:

Základné záchranné zložky sú:

a) Hasičský a záchranný zbor,

b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,

c) kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,

d) Horská záchranná služba,

e) Banská záchranná služba.

Ostatné záchranné zložky sú:

a) Armáda Slovenskej republiky,

b) obecné (mestské) hasičské zbory,

c) závodné hasičské útvary,

d) závodné hasičské zbory,

e) pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,

f) jednotky civilnej ochrany,

g) obecná polícia,

h) Slovenský Červený kríž,

i) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.

Útvary Policajného zboru

 

Aktualizované naposledy dňa 15. 05. 2019.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: HM - hospodárska mobilizácia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk