Oslobodzovanie od mimoriadnej služby

Subjekty hospodárskej mobilizácie sú povinné oslobodzovať svojich zamestnancov od výkonu mimoriadnej služby, ak títo podliehajú brannej povinnosti a subjekt ich bude potrebovať v období krízovej situácie na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.

Pri oslobodzovaní sa subjekt hospodárskej mobilizácie riadi Metodickým pokynom ministra obrany SR č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, ktorý je platný od 1.4.2015.

Metodický pokyn MO SR popisuje postup ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a vyšších územných celkov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré plnia úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej mobilizácie, pri

a) spracúvaní menného zoznamu občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby,

b) schvaľovaní počtu občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu,

c) plnení povinností zamestnávateľa v období krízovej situácie.

Pri realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby podľa osobitných predpisov zasiela subjekt hospodárskej mobilizácie každoročne do 31. januára okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa adresy trvalého pobytu občana, ktorému vznikla branná povinnosť a ktorý je jeho zamestnancom, menný zoznam občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej len „menný zoznam“); menný zoznam spracúva podľa prílohy č. 1 metodického pokynu MO SR a zasiela ho v jednom výtlačku.

Zamestnávateľ v mennom zozname uvedie občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, ktorí sú jeho zamestnancami a ktorí sú zaradení na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky, v abecednom poradí podľa priezviska a mena.

Zamestnávateľ v mennom zozname neuvádza zamestnancov, ktorým zanikla branná povinnosť podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ uvedie zamestnancov – ženy len v tom prípade, ak dobrovoľne prevzali brannú povinnosť, napr. boli v dočasnej štátnej službe profesionálneho vojaka.

Ak po 31. januári kalendárneho roka vznikne nový zamestnávateľ, ktorý plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom alebo je zamestnávateľ novourčený na plnenie uvedených úloh, menný zoznam zasiela prvýkrát do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej mobilizácie, predkladá na schválenie návrh počtu občanov na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej len „návrh“) orgánu uvedenému v osobitnom predpise (ďalej len „schvaľujúci orgán“) v týchto prípadoch:

a) po jeho vzniku,

b) po jeho určení za subjekt hospodárskej mobilizácie,

c) pri zmene počtu občanov potrebných na zabezpečenie bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí sú jeho zamestnancami.

Návrh sa spracúva a zasiela schvaľujúcemu orgánu v 2. výtlačkoch; vzor návrhu je uvedený v prílohe č. 2 metodického pokynu MO SR.

Zamestnávateľ spolu s návrhom zasiela schvaľujúcemu orgánu aj kópiu dokumentu, ktorým bol určený na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej mobilizácie.

Schvaľujúci orgán určí zamestnávateľovi, ktorému schvaľuje počet občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, termín predloženia návrhu a spresní ďalšiu dokumentáciu potrebnú na jeho posúdenie.

Schvaľujúci orgán svoje vyjadrenie uvedie na oboch výtlačkoch návrhu, pričom zamestnávateľovi zašle výtlačok č. 2 návrhu.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v metodickom pokyne MO SR.

Linka na stránku MO SR - Metodický pokyn a jeho prílohy: http://www.mosr.sk/materialy-a-dokumenty/

 

Aktualizované naposledy dňa 04. 07. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: HM - hospodárska mobilizácia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk