Oslobodzovanie od mimoriadnej služby/alternatívnej služby a pracovnej povinnosti

Subjekty hospodárskej mobilizácie sú povinné oslobodzovať svojich zamestnancov od výkonu mimoriadnej služby ako aj od pracovnej povinnosti, ak títo podliehajú brannej povinnosti a subjekt ich bude potrebovať v období krízovej situácie na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie.

Pri oslobodzovaní sa subjekt hospodárskej mobilizácie riadi Metodickým pokynom ministra obrany SR č. 1/2020 o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti, ktorý je platný od 04. 12. 2020 v znení metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2021 z 28. 12. 2021 (ďalej len „Metodický pokyn MO SR“).

 

OSLOBODENIE OD MIMORIADNEJ SLUŽBY A ALTERNATÍVNEJ SLUŽBY

Metodický pokyn MO SR popisuje postup ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a vyšších územných celkov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré plnia úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej mobilizácie, pri

1.      schvaľovaní počtu občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a alternatívnu službu,

2.      spracúvaní menného zoznamu občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby,

3.      plnení povinností zamestnávateľa v období krízovej situácie,

v súlade s § 17 zákona č. 570/2005 Z. z. pri mimoriadnej službe, resp. v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. pri alternatívnej službe.

Pri realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby podľa osobitných predpisov zasiela subjekt hospodárskej mobilizácie každoročne do 31. januára okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa adresy trvalého pobytu občana, ktorému vznikla branná povinnosť a ktorý je jeho zamestnancom, menný zoznam občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej len „menný zoznam“).

Ak sa zasielajú menné zoznamy od jedného zamestnávateľa viacerým okresným úradom v sídlach krajov, súčet všetkých občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby nesmie byť vyšší ako schválený počet.

Zamestnávateľ menný zoznam spracúva a zasiela prostredníctvom špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie EPSIS® JISHM (ďalej len „program EPSIS“), ak v čl. 3 ods. 7 Metodického usmernenia MO SR nie je uvedené inak; menný zoznam si okresný úrad v sídle kraja vytlačí v jednom výtlačku z programu EPSIS.

Zamestnávateľ, ktorý nemôže menný zoznam spracovať a zaslať prostredníctvom programu EPSIS z dôvodu, že do uvedeného programu nemá vytvorený prístup, menný zoznam spracúva podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu MO SR a zasiela ho okresnému úradu v sídle kraja v listinnej podobe v jednom výtlačku.

Zamestnávateľ v mennom zozname neuvádza zamestnancov, ktorým zanikla branná povinnosť podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ uvedie zamestnancov – ženy len v tom prípade, ak dobrovoľne prevzali brannú povinnosť, napr. boli v dočasnej štátnej službe profesionálneho vojaka.

Ak po 31. januári kalendárneho roka vznikne nový zamestnávateľ, ktorý plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom alebo je zamestnávateľ novourčený na plnenie uvedených úloh, menný zoznam zasiela prvýkrát do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej mobilizácie, predkladá na schválenie návrh počtu občanov na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej len „návrh“) orgánu uvedenému v osobitnom predpise (ďalej len „schvaľujúci orgán“) v týchto prípadoch:

a)       po jeho vzniku,

b)    po jeho určení ako subjekt hospodárskej mobilizácie alebo po vzniku povinnosti plniť úlohy súvisiace so zabezpečením obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva,,

c)      pri zmene počtu zamestnancov, ktorým vznikla branná povinnosť, potrebných na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti týchto orgánov, právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

Návrh počtu občanov na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej len „návrh“) sa spracúva prostredníctvom programu EPSIS, ak v čl. 2 ods. 5 Metodického pokynu MO SR nie je uvedené inak. Zamestnávateľ uvedený v čl. 2 ods. 1 Metodického pokynu MO SR prostredníctvom programu EPSIS poskytuje schvaľujúcemu orgánu aj dokumentáciu určenú schvaľujúcim orgánom podľa čl. 2 ods. 2 Metodického pokynu MO SR.

Zamestnávateľ návrh spracovaný podľa čl. 2 ods. 3 Metodického pokynu MO SR vytlačí v dvoch výtlačkoch a oba výtlačky zašle na vyjadrenie schvaľujúcemu orgánu.

Zamestnávateľ uvedený v čl. 2 ods. 1 Metodického pokynu MO SR, ktorý nemôže návrh podľa čl. 2 ods. 1 spracovať v programe EPSIS z dôvodu, že do uvedeného programu nemá vytvorený prístup, zasiela schvaľujúcemu orgánu návrh v listinnej podobe v dvoch výtlačkoch; vzor návrhu je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto Metodickému pokynu MO SR. Zamestnávateľ spolu s návrhom zasiela schvaľujúcemu orgánu v listinnej podobe aj dokumentáciu určenú schvaľujúcim orgánom podľa čl. 2 ods. 2 Metodického pokynu MO SR.

 

OSLOBODENIE OD PRACOVNEJ POVINNOSTI

Zamestnávateľ uvedený v čl. 1 ods. 2 Metodického pokynu MO SR pri realizácii oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti podľa osobitného predpisu (§ 19 ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z.) zasiela každoročne do 31. januára okresnému úradu príslušnému podľa adresy trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je jej zamestnancom, zoznam fyzických osôb oslobodených od pracovnej povinnosti (ďalej len „zoznam“).

Zamestnávateľ v zozname podľa čl. 6 ods. 1 Metodického pokynu MO SR uvedie v abecednom poradí podľa priezviska a mena fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a k 31. januáru kalendárneho roka nedovŕšili 65 rokov veku.

Zamestnávateľ zoznam podľa čl. 6 ods. 1 Metodického pokynu MO SR spracúva a zasiela prostredníctvom programu EPSIS, ak v čl. 6 ods. 4 Metodického pokynu MO SR nie je uvedené inak; zoznam z programu EPSIS si okresný úrad zálohuje na záznamové médium a vytlačí ho po vyhlásení vojnového stavu alebo vypovedaní vojny v jednom výtlačku.

Zamestnávateľ, ktorý nemôže zoznam podľa čl. 6 ods. 1 Metodického pokynu MO SR spracovať a zaslať prostredníctvom programu EPSIS z dôvodu, že do uvedeného programu nemá vytvorený prístup, zoznam spracúva podľa prílohy č. 4 Metodického pokynu MO SR a zasiela ho okresnému úradu v listinnej podobe v jednom výtlačku. Zamestnávateľ na zabezpečenie korešpondencie s okresným úradom v zozname uvedie svoju adresu vrátane identifikačného čísla, mena a priezviska kontaktnej osoby a jej telefónneho čísla.

Ak po 31. januári kalendárneho roka vznikne nový zamestnávateľ, ktorý plní úlohy v záchranných zložkách, úlohy súvisiace so zabezpečením obrany štátu, civilnej ochrany alebo hospodárskej mobilizácie v súlade s osobitným predpisom (§ 19 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z.), alebo je zamestnávateľ novourčený na plnenie uvedených úloh, zoznam zasiela prvýkrát do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Metodickom pokyne MO SR.

 

Linka na stránku MO SR – na Metodický pokyn MO SR a jeho prílohy: 

http://www.mosr.sk/materialy-a-dokumenty/

 

Aktualizované naposledy dňa 13. 02. 2024.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: HM - hospodárska mobilizácia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk