Definície v oblasti KI

Kritickou infraštruktúrou (KI) je systém, ktorý sa člení na sektory a prvky.

Prvkom KI (ďalej len „prvok“) najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore KI, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia,

Sektorom KI (ďalej len „sektor“) je časť KI, do ktorej sa zaraďujú prvky; sektor môže obsahovať jeden alebo viac podsektorov KI.

Sektorovými kritériami súbor technických a funkčných kritérií s prahovými hodnotami, ktoré sa uplatňujú pri určovaní prvkov toho istého sektora.

Prierezovými kritériami súbor kritérií s prahovými hodnotami, ktoré sa uplatňujú prierezovo pri určovaní prvkov všetkých sektorov.

 

Aktualizované naposledy dňa 04. 07. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: KI - kritická infraštruktúra

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk