Definície v oblasti KR

Krízovou situáciou (KS) mimo času vojny a vojnového stavu podľa zákona č. 387/2002 Z. z. je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo MS.

Krízovým riadením (KR) mimo času vojny a vojnového stavu podľa zákona č. 387/2002 Z. z. je súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na KS pri ich riešení.

Krízovým štábom je výkonný orgán orgánu KR, ktorého úlohou je analyzovať riziká KS, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období KS.

Civilným núdzovým plánovaním príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a CO obyvateľstva v období KS.

Orgánmi KR sú 

a) vláda SR, Bezpečnostná rada SR,

b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,

c) Národná banka Slovenska,

d) bezpečnostná rada kraja,

e) okresný úrad,

f) bezpečnostná rada okresu,

g) obec.

 

Aktualizované naposledy dňa 04. 07. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: KR - krízové riadenie

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk