Definície v oblasti OOÚ

Ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

V oblasti Hospodárskej mobilizácie sa ochrana osobných údajov riadi len zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko oblasť hospodárskej mobilizácie nespadá do práva Európskej únie podľa článku 2 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

Osobnými údajmi údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

(§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z.)

Spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

(§ 5 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z.)

 

 

Aktualizované naposledy dňa 25. 05. 2018.

Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: OOÚ - ochrana osobných údajov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk