Odkazy na legislatívu v oblasti OOÚ

OBaKR sa pri plnení úloh v oblasti ochrany osobných údajov (OOÚ) riadi právnymi predpismi, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ SR).

Ide o Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

(link: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679)

a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525)

a jeho vykonávacie predpisy:

 

Link na ÚOOÚ SR - právne predpisy: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

 

Aktualizované naposledy dňa 23. 10. 2018.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: OOÚ - ochrana osobných údajov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk