Definície v oblasti US

Utajovanou skutočnosťou (US) je informácia alebo vec určená pôvodcom US, ktorú vzhľadom na záujem SR treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (neoprávnená manipulácia) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda SR svojím nariadením.

Informáciou

1. obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu,

2. obsah ústneho vyjadrenia,

3. obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média

Vecou

1. hmotný nosič so záznamom informácií,

2. výrobok,

3. zariadenie,

4. nehnuteľnosť.

US sa podľa stupňa utajenia členia na

a) prísne tajné,

b) tajné,

c) dôverné,

d) vyhradené.

Ochranou utajovaných skutočností (OUS) je vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť.

Šifrovou ochranou informácií je systém na zabezpečenie ochrany US kryptografickými metódami a prostriedkami šifrovej ochrany informácií.

 

Aktualizované naposledy dňa 04. 07. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: US - utajované skutočnosti

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk