Odkazy na legislatívu v oblasti US

OBaKR sa pri plnení úloh v oblasti utajovaných skutočností (US) riadi právnymi predpismi, ktoré sú zverejnené na stránke Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

Ide o zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane US a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy:

  • Vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa
  • Vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti
  • Vyhláška NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca
  • Vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.
  • Vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrob. o certifikácii mechan. zábranných prostriedkov a techn. zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 232/2013 Z. z.
  • Vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov
  • Vyhláška NBÚ č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií

Link na NBÚ - právne predpisy: http://www.nbusr.sk/urad/pravne-predpisy/index.html

 

Aktualizované naposledy dňa 11. 07. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: US - utajované skutočnosti

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk