Kontakty na zamestnancov OBaKR

Kontakty - adresa:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia (OBaKR, resp. Odbor BaKR)
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 
827 15

Kontakt na riaditeľa odboru

tel. +421 2 4854 2621 ...............* e-mail: peter.holko@mhsr.sk
(vedúci pandemického strediska rezortu, člen KŠ, US, ŠHR)

 

Kontakt pre oblasť civilnej ochrany (CO):

tel. +421 2 4854 1001 ............... * e-mail: sona.fischerova@mhsr.sk
člen pandemického strediska rezortu, problematika CO za MH SR)

- nahlasovanie mimoriadnych udalostí subjektmi HM v pôsobnosti MH SR na e-mail: okr@mhsr.sk

Kontakt pre oblasť hospodárskej mobilizácie (HM) a krízového riadenia (KR):

tel. +421 2 4854 1027................ * e-mail: jana.starackova@mhsr.sk
(koordinátor HM, MRO, oslobodzovanie od mimoriadnej služby, oslobodzovanie od pracovnej povinnosti, člen Výboru BR SR pre obranné plánovanie, správne konania - vydávanie rozhodnutí, vydávanie príkazov, člen medzirezortnej terminologickej komisie, člen riadiacej a koordinačnej skupiny HNS, člen Operačnej skupiny KŠ)

tel. +421 2 4854 1001................ * e-mail: sona.fischerova@mhsr.sk
(financovanie HM, MRO, člen medzirezortnej terminologickej komisie, člen pandemického strediska rezortu, člen riadiacej a koordinačnej skupiny HNS, člen Operačnej skupiny KŠ)

tel. +421 2 4854 XXXX................ * e-mail: 
(majetok HM)

tel. +421 2 4854 1003 ............... * e-mail: tibor.compal@mhsr.sk
(energetika, vedúci riadiacej a koordinačnej skupiny HNS, člen Výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie, OOD a ĎDO, PČS - PHM, člen Operačnej skupiny KŠ)

tel. +421 2 4854 1027 ............... * e-mail: jana.starackova@mhsr.sk
(oblasť krízového riadenia za MH SR, člen pandemického strediska rezortu, člen Operačnej skupiny KŠ)

Kontakt pre oblasť kritickej infraštruktúry (KI), NATO:

tel. +421 2 4854 1003 ............... * e-mail: tibor.compal@mhsr.sk

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov (OOÚ):

tel. +421 2 4854 7960 ............... * e-mail: tibor.karasz@mhsr.sk

Kontakt pre oblasť utajovaných skutočností (US):

tel. +421 2 4854 2622 ............... * e-mail: Jana.Meszarosova@mhsr.sk
(administratívna, priemyselná a personálna bezpečnosť, šifrová ochrana informácií)

tel. +421 2 4854 7960 ............... * e-mail: tibor.karasz@mhsr.sk
(fyzická, objektová a informačná bezpečnosť, šifrová ochrana informácií)

 

fax. +421 2 4342 3920 (nevyužíva sa)

 

Aktualizované naposledy dňa 26. 04. 2024

Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: Úvod a kontakty

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk