Úvod - činnosť OBaKR

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia (OBaKR)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)

(1) je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti ministra hospodárstva.

(2) dodávateľsky zabezpečuje ochranu majetku a dochádzkový systém MH SR.

(3) plní úlohy v oblasti

 • realizácie úloh a opatrení podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu (NBÚ):

1. určuje základné vymedzenie utajovaných skutočností (US), a ak neurčí inak, rozhoduje o lehotách, zmene a zrušení stupňa US,

2. určuje a zodpovedá za koncepciu ochrany US a vytvára podmienky na jej zabezpečenie,

3. určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s US,

4. kontroluje ochranu US na pracoviskách MH SR a u podnikateľov (podnikateľských subjektoch), ktorým US postúpil,

5. archivuje a rozmnožuje US,

6. koordinuje činnosť MH SR smerom ku Kancelárii Bezpečnostnej rady SR, k Slovenskej informačnej službe a k NBÚ,

7. navrhuje určenie chráneného priestoru kategórie v príslušnom stupni utajenia a realizuje úlohy na zabezpečenie týchto priestorov podľa platných legislatívnych a technických noriem,

8. realizuje úlohy Rezortného šifrového orgánu MH SR a utajenú komunikáciu s určenými ústrednými orgánmi štátnej správy SR,

9. žiada NBÚ o vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby (ďalej len „certifikát osoby“) NATO a EÚ a o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s US stupňa utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné,

10. vykonáva poučenie osôb, ktorým boli vydané certifikáty osoby NATO a EÚ alebo ktoré sa majú oboznamovať s US príslušných stupňov utajenia a bezpečnostné previerky I. stupňa zamestnancov MH SR,

11. prešetruje a vedie evidenciu neoprávnenej manipulácie s US ako aj oznamuje neodkladne NBÚ neoprávnenú manipuláciu s US a pokusy narušenia ochrany US,

12. oznamuje NBÚ zmenu rozsahu oboznamovania sa s US, ktorá nastala u oprávnenej osoby (zmena mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby, ako aj iné skutočnosti, o ktorých sa hodnoverne dozvie a sú dôležité na vznik oprávnenia),

13. oznamuje NBÚ vopred prípravu a uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej zmluvy so zahraničnou osobou alebo so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorej predmetom sú US, alebo zánik, splynutie, zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie štátneho orgánu, u ktorého sú uložené US,

14. určuje podmienky overovania odbornej spôsobilosti zamestnanca na úseku šifrovej ochrany informácií,

15. usmerňuje činnosť bezpečnostnej služby pri dodržiavaní zásad zabezpečenia objektovej a fyzickej bezpečnosti na MH SR,

16. vedie evidenciu všetkých prostriedkov šifrovej ochrany informácií, zamestnancov na úseku šifrovej ochrany informácií , o začatí plnenia úloh výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ak obsahujú US príslušných stupňov utajenia a informuje o tom NBÚ, oprávnených osôb, ktoré sa môžu oboznamovať s US príslušných stupňov utajenia a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, fyzickej a objektovej bezpečnosti MH SR a určených chránených priestorov, dokumentácie technických prostriedkov, certifikátov technických prostriedkov a protokolov o schválení technických prostriedkov do prevádzky v rámci pôsobnosti MH SR, ako aj register utajovaných písomností za účelom ochrany utajovaných písomností poskytnutých a prijatých v rámci medzinárodnej spolupráce a protokol utajovaných písomností v rámci pôsobnosti MH SR

17. vypracúva koncepciu ochrany US v rámci pôsobnosti MH SR, koncepciu rozvoja šifrovej ochrany informácií na podmienky MH SR, určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s US a zrušuje takéto určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s US a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa príslušného zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ročnú správu o kontrole ochrany US, smernice o používaní technických prostriedkov osobitne pre bezpečnostných správcov, správcov informačných systémov a pre jednotlivých používateľov alebo skupiny používateľov, smernicu pri zabezpečovaní realizácie ochrany utajovaných skutočností, bezpečnostné projekty a smernice pre správu a používanie technických prostriedkov MH SR a zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich z týchto dokumentov, zmluvu medzi MH SR a podnikateľskými subjektmi o postupovaní US a analýzu čerpania finančných prostriedkov na úseku ochrany US podľa požiadaviek NBÚ,

18. zabezpečuje vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca, certifikáciu technických prostriedkov v predpísanom rozsahu, ochranu objektov a chránených priestorov, prepravu US, ukladanie utajovaných písomností v bezpečnostných úschovných objektoch (počítačových serverov v týchto objektoch), obranno-technické prehliadky v určených priestoroch MH SR a vedie záznamy o vykonaných prehliadkach,

19. získava, sústreďuje, analyzuje a preveruje informácie o bezpečnostných rizikách, týkajúcich sa pôsobnosti MH SR a jeho zamestnancov,

20. spolupracuje s odborom výkonu obchodných opatrení pri výkone kontroly dodržiavania zásad ochrany fyzickej a objektovej bezpečnosti v OOD a ĎDO vo svojej pôsobnosti.

 • riadenia úloh hospodárskej mobilizácie (HM):

1. koordinuje ústredné orgány štátnej správy, Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), Národnú banku Slovenska (NBS), obce a subjekty HM vo svojej pôsobnosti,

2. vydáva a aktualizuje rozhodnutia o určení súkromných právnických osôb vo svojej pôsobnosti ako subjekty HM, určuje a aktualizuje rozsah plnenia opatrení HM, vedie správne konanie so subjektmi HM a na základe relevantných dôvodov zrušuje určené subjekty HM vo svojej pôsobnosti,

3. predkladá vláde návrhy na určenie alebo zrušenie ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov HM,

4. koordinuje udržiavanie a využívanie Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (JIS HM), vydávanie metodických pokynov JIS HM, vývoj špecifického aplikačného programu JIS HM, jeho up date a up grade a zabezpečuje aj jeho servis prostredníctvom určeného systémového integrátora,

5. metodicky usmerňuje spracovanie krízových plánov subjektov HM,

6. predkladá vláde SR, po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo v čase vypovedania vojny, návrhy na vykonanie opatrení HM,

7. spracúva a aktualizuje krízový plán MH SR; usmerňuje subjekty HM pri aktualizácii špecifického aplikačného programu JIS HM a aktualizuje ho podľa požiadaviek subjektov HM,

8. vykonáva kontrolu krízových plánov v subjektoch HM,

9. na základe uznesenia vlády SR plní opatrenia HM:

  • krízové plánovanie,
  • organizácia výroby a organizácia služieb v rozsahu činností, pre ktoré je ústredným orgánom štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. prostredníctvom určených subjektov HM vo svojej pôsobnosti,
  • regulácia rozvodu a spotreby elektriny a tepla a regulácia distribúcie a spotreby plynu v rozsahu podľa zákona č. 575/2001 Z. z. a ostatných súvisiacich zákonov prostredníctvom určených subjektov HM vo svojej pôsobnosti,
  • uchovanie výrobných schopností prostredníctvom určených subjektov HM vo svojej pôsobnosti, u ktorých si Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) uplatnilo požiadavku na uchovanie výrobných schopností,
  • organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v rozsahu činností, ktoré sa týkajú prípravy a zabezpečenia uplatňovania mimoriadnych regulačných opatrení pri predaji životne dôležitých tovarov, v spolupráci s okresnými úradmi a obcami,
  • finančné zabezpečenie plnenia opatrení HM za MH SR,
  • ochrana životne dôležitých zdrojov prostredníctvom určených subjektov HM vo svojej pôsobnosti,
  • organizácia stavebných a sanačných činností v oblasti sanačných činností v pôsobnosti rezortu, čím sa rozumie súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie obnovy energetických, výrobných alebo rozvodných zariadení, alebo iných objektov v oblasti energetiky, plynárenstva a ropného priemyslu prostredníctvom určených subjektov HM vo svojej pôsobnosti,
  • tvorba štátnych hmotných rezerv a hospodárenie s nimi, u subjektov HM vo svojej pôsobnosti ktoré si uplatňujú požiadavku na tvorbu štátnych hmotných rezerv (ŠHR),
  • použitie štátnych hmotných rezerv, u subjektov HM vo svojej pôsobnosti, ktoré si uplatnili požiadavku na ŠHR,
  • riešenie stavu ropnej núdze u subjektov HM vo svojej pôsobnosti, ktorých predmet činnosti je v oblasti ropy a ropných výrobkov,
  • evidencia ľudských zdrojov za MH SR,
  • evidencia vecných prostriedkov za MH SR,
  • ochrana objektov osobitnej dôležitosti (OOD) a ďalších dôležitých objektov (ĎDO)u subjektov HM, ktoré boli zaradené do kategórie OOD a ĎDO,
  • organizácia dodávok pohonných hmôt prostredníctvom určených subjektov HM vo svojej pôsobnosti,

10. pripravuje návrhy zmlúv o financovaní v oblasti HM,

11. zabezpečuje prípravu podkladov na úhradu nákladov na HM pre subjekty HM, pre ktoré je správcom rozpočtového programu,

12. kontroluje financovanie v subjektoch HM a v ústredných orgánoch štátnej správy,

13. zabezpečuje správu svojho nehnuteľného a hnuteľného majetku HM.

 • analýz, koordinácie, kontroly a navrhovania úloh a opatrení na riešenie krízových situácií a krízového riadenia v pôsobnosti MH SR:

1. vytvára, udržiava a zdokonaľuje systém krízového riadenia,

2. analyzuje, vyhodnocuje a vedie prehľad zdrojov rizík a ohrození nevojenského charakteru,

3. analyzuje, plánuje a pripravuje opatrenia na riešenie krízovej situácie a kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených pri jej riešení,

4. spracúva, vydáva a vyžaduje uplatňovanie odborných smerníc, metodických pokynov a vzorových dokumentov na usmerňovanie úloh a opatrení na riešenie krízových situácií,

5. zabezpečuje transfer informácií pre členov Krízového štábu MH SR a vypracúva odborné podklady na jeho rokovania,

6. aktualizuje plán spohotovenia,

7. v rámci Bezpečnostného systému SR zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich zo schválenej Koncepcie bezpečnostného systému, podieľa sa na spracovaní vecnej stránky novely Ústavy SR, ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, realizácii ustanovení zákona o hospodárskej mobilizácii ako súčasti podsystému zabezpečenia v rámci bezpečnostného systému.

 • zabezpečovania plnenia rezortných úloh týkajúcich sa obrany a plnenia úloh vyplývajúcich z činnosti vo vzťahu k NATO:

1. v súčinnosti s MO SR spracúva podklady obranného plánovania,

2. zabezpečuje investičnú činnosť v oblasti obrannej infraštruktúry,

3. plní úlohy vo sfére hospodárstva a priemyslu, vyplývajúce pre členské štáty NATO zo strategickej koncepcie NATO,

4. plní rezortné úlohy obranného plánovania a má zastúpenie vo Výbore BR SR pre obranné plánovanie,

5. plní rezortné úlohy civilného núdzového plánovania a má zastúpenie vo Výbore BR SR pre civilné núdzové plánovanie,

6. podieľa sa na činnosti plánovacej skupiny „Priemyselné zdroje a komunikačné služby“ (IRCS NATO) v rámci Výboru pre civilné núdzové plánovanie (CEPS),

7. spolupracuje s krajinami EAPC/NATO pri aktualizovaní medzinárodnej príručky plánovacej skupiny Priemyselné zdroje a komunikačné služby NATO Reference Book k modelom a opatreniam pripraveným v krajinách NATO na využitie v krízových stavoch,

8. zúčastňuje sa plenárnych rokovaní a ostatných aktivít plánovacej skupiny Priemyselné zdroje a komunikačné služby NATO.

 • úloh civilnej ochrany obyvateľstva (CO):

1. v súčinnosti s MV SR plní úlohy v oblasti CO,

2. plánuje, pripravuje a realizuje školenia zamestnancov MH SR,

3. vykonáva odbornú prípravu funkcionárov štábu CO a osôb zaradených do odborných jednotiek CO na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

 • kritickej infraštruktúry (KI):

1. je gestorom úloh vyplývajúcich MH SR zo zákona č. 45/2011 Z. z. o ochrane KI,

2. spolupracuje na príprave materiálov a právnych predpisov súvisiacich s ochranou KI v SR,

3. vypracúva návrh sektorových kritérií a európskych sektorových kritérií.

4. vypracúva návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora KI, ako aj návrh na vyradenie prvku zo sektora KI,

5. oznamuje prevádzkovateľovi rozhodnutie o určení, ako aj rozhodnutie o vyradení prvku v rámci sektora KI,

6. prehodnocuje prvky KI za svoju pôsobnosť,

7. vypracúva analýzu rizík sektora a jej aktualizáciu,

8. spolupracuje na príprave dokumentácie v oblasti KI,

9. vykonáva ďalšie činnosti podľa platnej legislatívy v oblasti KI,

 • ochrany osobných údajov (OOÚ):

1. zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov v podmienkach MH SR.

Riaditeľ OBaKR je zodpovednou osobou podľa § 11 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach MH SR.

 

Aktualizované naposledy dňa 18. 04. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: Úvod a kontakty

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk