Úvod - činnosť OBaKR

 

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia (OBaKR)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)

(1)   je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti ministra.

(2)  v oblasti ochrany utajovaných skutočností plní všetky úlohy a povinnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ“), najmä:

a)      na úseku administratívnej bezpečnosti,

b)      na úseku priemyselnej bezpečnosti,

c)      na úseku objektovej bezpečnosti,

d)      na úseku fyzickej bezpečnosti,

e)      na úseku bezpečnosti technických prostriedkov,

f)       na úseku šifrovej ochrany informácií,

g)    prešetruje, vedie evidenciu a oznamuje NBÚ neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a pokusy o narušenie bezpečnosti utajovaných skutočností,

h)    vo vzťahu k cudzej moci pripravuje podklady a následne oznamuje NBÚ uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej zmluvy so zahraničnou osobou alebo so spoluúčasťou zahraničnej osoby, ktorej predmetom sú utajované skutočnosti,

i)       podieľa sa na vypracovaní koncepcie ochrany utajovaných skutočností.

(3)  v oblasti krízového riadenia plní všetky úlohy a povinnosti podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vo vzťahu k ústavnému zákonu č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, najmä

a)      zastupuje ministerstvo vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a civilné núdzové plánovanie,

b)      podieľa sa na vypracovaní Správy o bezpečnosti SR za uplynulý rok v spolupráci s Kanceláriou Bezpečnostnej rady SR,

c)      podieľa sa na spracovaní agendy súvisiacej s materiálmi spracovávanými pre Úrad vlády SR a Bezpečnostnú radu SR,

d)      vytvára, udržiava a zdokonaľuje systém krízového riadenia,

e)      analyzuje, vyhodnocuje a vedie prehľad zdrojov hrozieb a ohrození nevojenského charakteru,

f)    analyzuje, plánuje a pripravuje opatrenia na riešenie krízovej situácie a kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených pri jej riešení,

g)     spracúva, vydáva a vyžaduje uplatňovanie odborných smerníc, metodických pokynov a vzorových dokumentov na usmerňovanie úloh a opatrení na riešenie krízových situácií,

h)     zabezpečuje transfer informácií pre členov Krízového štábu ministerstva a vypracúva odborné podklady na jeho rokovania,

i)       aktualizuje plány vyrozumenia,

j)       plní úlohy v oblasti vyplývajúcej pre SR z členstva v NATO,

k)      podieľa sa na činnosti plánovacej skupiny „Energy planning group“ (EPG NATO) v rámci Výboru pre civilné núdzové plánovanie,

l)    spolupracuje s krajinami EAPC/NATO pri aktualizovaní medzinárodnej príručky plánovacej skupiny Priemyselné zdroje a komunikačné služby NATO Reference Book k modelom a opatreniam pripraveným v krajinách NATO na využitie v krízových stavoch,

m)    zúčastňuje sa plenárnych rokovaní a ostatných aktivít plánovacej skupiny EPG NATO,

n)      zúčastňuje sa medzinárodných cvičení NATO v rámci plánovacej skupiny EPG NATO.

(4)   v oblasti riadenia úloh hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) plní všetky povinnosti a úlohy podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o HM“) a zabezpečuje vykonávanie opatrení HM v súlade s aktuálne platným znením uznesenia vlády č. 637/2011, najmä

a)    koordinuje ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy určené ako subjekty HM, Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), Národnú banku Slovenska (NBS), Štátnu pokladnicu, Sociálnu poisťovňu, vyššie územné celky (VÚC), okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, obce a subjekty HM v pôsobnosti ministerstva,

b)    predkladá vláde návrhy na určenie alebo zrušenie subjektov HM spomedzi ústredných orgánov štátnej správy a návrhy na určenie rozsahu vykonávania opatrení HM,

c)      predkladá vláde po vyhlásení mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedaní vojny návrhy na vykonanie opatrení HM,

d)   vydáva rozhodnutia alebo príkazy o určení podnikateľov alebo iných právnických osôb vo svojej pôsobnosti ako subjektu HM, určuje a aktualizuje im rozsah vykonávania opatrení HM alebo zrušuje ním určené subjekty HM,

e)      spracúva a aktualizuje krízový plán ministerstva v listinnej a elektronickej podobe,

f)  vykonáva kontrolu krízových plánov a vykonávania opatrení HM v subjektoch HM vo svojej pôsobnosti a spolupracuje pri kontrolách vykonávaných Úradom vlády SR v ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré sú určené ako subjekty HM,

g)      podieľa sa na údržbe a využívaní Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JIS HM“) a na vydávaní metodických pokynov k JIS HM, koordinuje vývoj špecifického aplikačného programu JIS HM, jeho up date a up grade a zabezpečuje jeho servis,

h)     usmerňuje subjekty HM v súvislosti s aktualizáciou špecifického aplikačného programu JIS HM a podieľa sa na jeho aktualizácii, ak vzniknú požiadavky na jeho zmenu a doplnenie,

i)       vypracúva osnovu na spracovanie krízových plánov subjektov HM v rámci špecifického aplikačného programu JIS HM,

j)      vypracúva k JIS HM bezpečnostnú dokumentáciu v spolupráci s oddelením kybernetickej bezpečnosti a odborom informatiky,

k)      vyrozumieva subjekty HM o nariadení vykonávania opatrení HM vládou,

l)    predkladá Správe štátnych hmotných rezerv SR požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv v súlade s krízovými plánmi subjektov HM vo svojej pôsobnosti,

m)    spracúva podklady z analýz rizík vrátane spracúvania manuálov na riešenie krízových situácií v oblasti regulácie rozvodu a spotreby elektriny, tepla a plynu,

n)    koordinuje organizáciu dodávok životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a v rámci toho zabezpečuje tlač odberných oprávnení,

o)      zabezpečuje prevádzku pohotovostných čerpacích staníc na obdobie krízovej situácie v oblasti organizácie dodávok pohonných hmôt,

p)    určuje životne dôležité zdroje v oblasti energetických zdrojov, prvkov distribučnej sústavy energetiky a plynárenstva a zdrojov zásob pohonných hmôt a  ropy,

q)   podieľa sa na koordinácii cvičení havarijného-obnovovacieho systému na zabezpečenie obnovy energetických objektov a sietí v rámci organizácie sanačných činností,

r)       zabezpečuje oslobodenie zamestnancov ministerstva od mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby vo väzbe na zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,

s)      zabezpečuje oslobodenie zamestnancov ministerstva od pracovnej povinnosti vo väzbe na zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov aj zákon o HM,

t)   spravuje majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie vo väzbe na zákon Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákon o HM a podľa potreby prevádza majetok do výpožičky subjektom HM vo svojej pôsobnosti.

(5)    v oblasti finančného zabezpečenia hospodárskej mobilizácie plní všetky úlohy a povinnosti podľa zákona o HM v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä

a)      zabezpečuje plnenie úloh gestora medzirezortného rozpočtového programu Hospodárska mobilizácia,

b)      metodicky riadi a usmerňuje oblasť financovania HM,

c)      zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s financovaním výdavkov HM a zodpovedá za efektívne, hospodárne a účelné použitie vynaložených prostriedkov,

d)      kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť požitia poskytnutých verejných financií v subjektoch HM.

(6)   v oblasti ochrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov plní všetky úlohy a povinnosti podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona o HM, najmä

a)   vypracúva a aktualizuje zásady ochrany objektov osobitnej dôležitosti (ďalej len „OOD“) a ďalších dôležitých objektov (ďalej len „ĎDO“) v súčinnosti s Ministerstvom obrany SR,

b)    spolupracuje pri spracúvaní vládneho materiálu, ktorým sa zaraďujú stavby a budovy do kategórie OOD a ĎDO a ktorým sa stanovuje spôsob ochrany a obrany OOD a ĎDO,

c)  koordinuje investičnú činnosť v oblasti Integrovaných bezpečnostných systémov na OOD, modernizáciu a rekonštrukciu technických zabezpečovacích systémov na OOD, výber, výcvik, preskúšavanie a certifikovanie bezpečnostných služieb,

d)      zabezpečuje prevod vybudovaného majetku na OOD do vlastníctva štátu a do správy ministerstva,

e)      vykonáva vyrozumenie prevádzkovateľa OOD alebo ĎDO v prípade ohrozenia,

f)    koordinuje spracovanie Plánov ochrany OOD a ĎDO a spracovanie bezpečnostnej dokumentácie ochrany OOD a ĎDO v pôsobnosti ministerstva.

(7)   v oblasti kritickej infraštruktúry (ďalej len „KI“) plní všetky úlohy a povinnosti podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov, najmä

a)      spolupracuje na príprave materiálov a právnych predpisov súvisiacich s ochranou KI v SR,

b)      vypracúva návrh sektorových kritérií a európskych sektorových kritérií,

c)      vypracúva návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora KI, ako aj návrh na vyradenie prvku zo sektora KI,

d)      oznamuje prevádzkovateľovi rozhodnutie o určení a rozhodnutie o vyradení prvku v rámci sektora KI,

e)      prehodnocuje prvky KI za svoju pôsobnosť,

f)       vypracúva analýzu rizík sektora a jej aktualizáciu,

g)      spolupracuje na príprave dokumentácie v oblasti KI,

h)      vykonáva ďalšie činnosti podľa platnej legislatívy v oblasti KI,

i)       určuje rozsah citlivých informácií,

j)       určuje oprávnenú osobu a spravuje neverejný register prvkov,

k)      vypracúva zameranie kontrolnej činnosti,

l)       spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými zahraničnými inštitúciami.

(8)  v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „CO“) plní všetky úlohy a povinnosti podľa zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, najmä

a)   vykonáva odbornú prípravu členov štábu CO a osôb zaradených do odborných jednotiek CO na vykonávanie záchranných prác,

b)      vypracováva a pravidelne aktualizuje Plán ochrany zamestnancov ministerstva a osôb prevzatých do starostlivosti,

c)    zabezpečuje skladovanie, ošetrovanie a výdaj materiálu CO pre vlastné jednotky CO a prostriedky individuálnej ochrany pre zamestnancov ministerstva a osoby prevzaté do starostlivosti,

d)      vypracováva, vedie a pravidelne aktualizuje predpísanú dokumentáciu ochrannej stavby ministerstva,

e)      spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR pri riešení ochrany obyvateľstva,

f)       zabezpečuje školenia zamestnancov ministerstva v oblasti CO,

g)      zriaďuje štáb CO a zabezpečuje vytvorenie jednotiek CO.

(9)  v oblasti ochrany osobných údajov plní všetky úlohy a povinnosti prevádzkovateľa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov v platnom znení, GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä

a)      vytvára nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov,

b)      vedie záznamy o spracovateľských činnostiach,

c)      vykonáva poučenie osôb, poverených spracúvaním osobných údajov,

d)      plní si informačnú povinnosť vo vzťahu k dotknutým osobám a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR,

e)      pripravuje uzatváranie zmlúv so sprostredkovateľmi,

f)       prešetruje bezpečnostné incidenty,

g)    vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov spracúvaných na ministerstve prostredníctvom zodpovednej osoby a plní všetky jej povinnosti.

(10)   v oblasti boja a zvyšovania odolnosti proti hybridným hrozbám plní najmä tieto úlohy:

a)    v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa podieľa na tvorbe politík, stratégií, koncepcií, návrhov opatrení a ich úprave v oblasti boja a zvyšovania odolnosti proti hybridným hrozbám,

b)     v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z politík, stratégií a koncepcií v oblasti boja a zvyšovania odolnosti proti hybridným hrozbám,

c)      zastupuje ministerstvo vo Výbore Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby.

(11)   v oblasti riadenia rizík v podmienkach ministerstva

a)  sústreďuje všetky relevantné informácie v procese riadenia rizík od jednotlivých organizačných útvarov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti,

b)    zabezpečuje vypracovanie, vedenie a pravidelnú aktualizáciu Zoznamu rizík ministerstva. 

 
Aktualizované naposledy dňa 27. 10. 2023.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: Úvod a kontakty

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk