2018/1 Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike

Centrum pre hospodárske otázky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky analyzovalo a mapovalo stav priemyselných parkov v Slovenskej republike. Spolu bolo predmetom analýzy 74 priemyselných parkov a ich stav k dátumu 30. jún 2017.

Analýza v prvom rade mapuje súčasný stav priemyselných parkov, základné dáta a štatistické ukazovatele o parkoch. Podľa nich, najviac priemyselných parkov je situovaných v Banskobystrickom (16) a Trnavskom kraji (15). Viac ako polovica všetkých priemyselných parkov (47) je typu „greenfield“ (na zelenej lúke). Najviac týchto parkov je sústredených na západnom Slovensku, zatiaľ čo polovica všetkých „brownfield“ parkov (12) sa nachádza na východnom Slovensku.

Analyzované priemyselné parky zaberajú plochu o rozlohe vyše 2 800 hektárov, z nich investormi využiteľná plocha tvorí približne 81 %. Najväčší počet parkov má rozlohu od 5 do 20 ha. Celkovo bolo vo všetkých sledovaných priemyselných parkoch k 30. júnu 2017 vytvorených vyše 43 tisíc pracovných miest, z nich približne tretina bola vytvorená v okresoch Nitra, Skalica a Košice - okolie. Priamy prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu má iba tretina všetkých parkov (25). 90% parkov má kompletne, alebo čiastočne vybudovanú infraštruktúru.

Samotná analýza hodnotí dôvody úspešnosti priemyselných parkov pri tvorbe pracovných  miest. Pre účely analýzy boli ako relevantné faktory vybraté ukazovatele o ekonomicky aktívnom obyvateľstve, miere evidovanej nezamestnanosti, priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca, regionálnom hrubom domácom produkte na osobu, vzdialenosti od centra a o tom, či bola parku poskytnutá finančná pomoc. Na základe nášho základného modelu je významným faktorom  poskytnutie finančnej pomoci pre priemyselný park. Z výsledkov parciálnych modelov vyplýva, že počet pracovných miest v priemyselnom parku je pozitívne závislý od počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese, priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v okrese, regionálneho hrubého domáceho produktu na osobu. Naopak, negatívne závislý je od miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od vzdialenosti parku od krajského mesta.

Odporúčania Centra pre hospodárske otázky do budúcnosti pri tvorbe a podpore rozvoja priemyselných parkov možno zhrnúť nasledovne:

  • Lokalizovať priemyselný park do blízkosti diaľnice, alebo rýchlostnej cesty (maximálne vo vzdialenosti do 50 km).
  • Podporovať alebo vytvárať priemyselné parky, ktoré sú v spoločnom obecnom a súkromnom, alebo súkromnom vlastníctve.
  • Potreba kompletnej vybudovanej infraštruktúry v priemyselnom parku, teda v prípade finančnej podpory sa sústreďovať práve na infraštruktúru.

 

Súbory na stiahnutie:

Analýza priemyselných parkov v SR - dokument

Analýza priemyselných parkov v SR - dáta

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk