2023/02 Metodika hodnotenia investícií pre výstavbu priemyselných parkov

Účelom materiálu je podrobne popísať jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné pre vypracovanie kvalitnej štúdie uskutočniteľnosti pre investičné projekty v oblasti priemyselných parkov. Kvalitné vypracovanie štúdie, ktorého výsledkom má byť posúdenie potrebnosti a návratnosti projektu a zvolenie najvhodnejšej alternatívy na dosiahnutie stanoveného cieľa, je predpokladom pre efektívne vynakladanie so vzácnymi verejnými zdrojmi.

Materiál bol vypracovaný na základe úlohy C.4 z uznesenia vlády č. 649/2020 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 v znení „v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripraviť a zverejniť metodické usmernenie k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu a analýzy nákladov a prínosov investícií podľa § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojom rezorte.“

Povinnosť predložiť štúdiu uskutočniteľnosti majú podľa nariadenia vlády SR č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie investori realizujúci investície nad 40 mil. EUR vrátane dane z pridanej hodnoty.

Metodika vychádza primárne z Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR a z viacerých príručiek Európskej komisie, ktoré popisujú odporúčania pre prípravu štúdií uskutočniteľnosti. Popisuje kroky, metódy a údaje potrebné pre prípravu predpísaných súčastí štúdie uskutočniteľnosti – opisu a identifikácie projektu, analýzy ponuky a dopytu, finančnej analýzy, ekonomickej analýzy a ekonomickej analýzy, so zreteľom na špecifiká investícií do priemyselných parkov.

Súbuory na stiahnutie:

Metodika

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk