Rozpočet

Rozpočet na dotácie v rokoch 2013-2015 (v EUR)

ÚČEL DOTÁCIE KÓD PROGRAMOVEJ ČASTI NÁZOV PROGRAMOVEJ ČASTI Schválený rozpočet na rok 2013 Upravený rozpočet k 28.2.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2015
Podpora baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti 07K0106 Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve 452 000 452 000 473 318 335 000
07K010F Podpora útlmu rudného baníctva 1 161 000 1 161 000 1 161 000 1 161 000
07K0117 Staré banské diela 100 000 100 000 100 000 100 000
07K0118 Tradície a historie banských činností 0 25 000 0 0
Podpora využívania biomasy a slnečnej energie 07K0113 Podpora vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach 0 0 0 0
Podpora rozvoja malého a stredného podnikania 07K02 Podpora podnikania 713 619 713 619 713 619 713 619
Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb 07K08 Podpora regionálneho rozvoja 0 0 0 0
07K0F Podpora realizácie významnej investície AU Optronics - - - -
Podpora ochrany spotrebiteľa 07L02 Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa 80 000 80 000 80 000 80 000
SPOLU     2 506 619 2 531 619 2 527 937 2 389 619

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk