Úvod


Asistenčné pracovisko (Helpdesk)

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

 

Otázky týkajúce sa biocídnych výrobkov (dezinfekčných prostriedkov) adresujte na biocides@mhsr.sk .

Telefonické poradenstvo poskytujeme na telefónnom čísle +421 907 957 583 v pracovných dňoch od 9:00 do 11:00 a od 13:30 do 14:30.

 

__________________________________________________________________

Národný zákon

Zákon 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)(SK/EN). 

 

Nariadenie o biocídnych výrobkoch

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (SK/EN).

 

Nariadenie o poplatkoch

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 340/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie (SK/EN).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 564/2013 z 18. júna 2013 o poplatkoch splatných Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (SK/EN).

 

Kontakt:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Odbor Biocídov

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Sekretariát:

tel.: 00421 2 4854 4511

 

Žiadosť o zapísanie biocídneho výrobku do registra - Request to Register (Žiadosť).

Biocídne výrobky sprístupnené na trhu v Slovenskej republike (Register).

 

Prepojenie na iné stránky

Európska komisia (Biocídy)

Európska Chemická Agentúra (ECHA)

Verejné konzultácie o výnimke z kritérií vylúčenia

Konzultácia o potenciálnych látkach, ktoré sa majú nahradiť

 


Register biocídnych výrobkov - Register for biocidal products

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk