ELINCS

European LIst of Notified Chemical Substances

Tak ako pri zozname EINECS aj v prípade ELINCS bola právnym základom vzniku zoznamu Smernica rady č. 79/831/EHS. ELINCS vznikal postupne na základe zákonnej povinnosti oznamovať nové látky. ELINCS bol niekoľko krát publikovaný v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev a sú v ňom uvedené látky po prvý krát uvedené na trh Európskeho spoločenstva po roku 1981. Po nadobudnutí účinnosti nariadenia REACH bolo oznámenie nových látok nahradené registráciou podľa REACH a zoznam ELINCS mohol byť uzavretý. Obsahuje takmer 3 000 tzv. „nových látok“.

5. publikácia Európskeho zoznamu nových chemických látok pozostáva z chemických látok, ktoré boli oznámené v jednotlivých členských krajinách Európskeho spoločenstva do 30. júna 1995. Existujú aj novšie verzie zoznamu ELINCS, avšak iba s anglickými názvami.

V tomto zozname je možné vyhľadávať látky pomocou názvu, CAS čísla a ES čísla.

ELINCS

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk