Zoznamy

NLP
HCL

Zverejnenie slovenských verzií zoznamov EINECS, ELINCS, NLP a zoznamu látok s harmonizovanou klasifikáciou má význam z tých dôvodov, že obsahujú slovenské názvy chemických látok, ktoré sú pre podnikateľov, ktorí látky uvádzajú na trh, dôležité pre splnenie povinností uvádzať slovenské názvy na označení alebo v kartách bezpečnostných údajov. Slovenské názvy v zozname látok s harmonizovanou klasifikáciou (HCL) zohľadňujú pravidlá tvorenia názvov podľa IUPAC do vyššej miery ako v zoznamoch EINECS, ELINCS alebo NLP. Preto pri hľadaní relevantného slovenského názvu pre regulačné účely považujeme tento zdroj za prvoradý.

Podrobnosti o týchto, ale aj iných zoznamoch, o vyhľadávaní v nich a o histórii ich vzniku nájdete v ďalších informáciách.

HCL         Harmonised Classification and Labelling

EINECS   European INventory of Existing Commercial chemical Substances

ELINCS   European LIst of Notified Chemical Substances

NLP         No-Longer Polymers

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk