EINECS

European INventory of Existing Commercial chemical Substances

V minulosti sa Európska komisia rozhodla, že rozdelí chemické látky, s ktorými sa v Európskom spoločenstve (ES) obchoduje, na tzv. „existujúce“ a „nové“ látky. Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že o mnohých látkach nebol dostatok informácií, ktoré boli potrebné na dosiahnutie ambiciózneho cieľa poznať ich vlastnosti, zhodnotiť ich a v prípade potreby prijať primerané regulačné opatrenia manažmentu rizík. Základom mala byť inventarizácia látok, ktoré boli na trhu ES, a pridelenie im štatútu „existujúcich“ látok. Znamenalo to, že výrobcovia a dovozcovia mali nahlásiť látky, s ktorými obchodujú, a poskytnúť národným kompetentným orgánom informácie, ktoré o týchto látkach majú k dispozícii. Všetky ostatné látky, ktoré neboli v rámci inventarizácie nahlásené, sa mali považovať za „nové“ látky, pre ktoré boli presne špecifikované informácie, ktoré ich výrobcovia alebo dovozcovia mali poskytnúť národným kompetentným orgánom. Výrobcovia a dovozcovia mali nové látky oznámiť a chýbajúce informácie o vlastnostiach generovať. To pochopiteľne znamenalo podstatne vyššie nároky na ekonomické zdroje, ktoré bolo potrebné pri generovaní údajov vynaložiť. Z inventarizácie vzišiel zoznam EINECS a zoznam oznámených nových chemických látok dostal názov ELINCS.

EINECS bol publikovaný v roku 1990 a obsahuje látky, ktoré sa nachádzali na trhu Európskeho spoločenstva od 1. januára 1971 do 18. septembra 1981. Zoznam bol vytvorený na základe povinnosti výrobcov a dovozcov oznámiť látky, ktoré uvádzali na trh Európskeho spoločenstva v uvedenom časovom období. Právnym základom vzniku zoznamu bol článok 13 Smernice rady č. 79/831/EHS a Rozhodnutie komisie č. 81/437/EHS. Látky uvedené v tomto zozname sa považovali podľa „starej“ európskej legislatívy za existujúce látky. Tento zoznam je uzavretý a konečný.

Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok je slovenským prekladom, ktorý vychádza z pôvodného znenia publikovaného v Úradnom vestníku (C 146 A, Vol. 33) dňa 15. 6. 1990 podľa jeho korigendy publikovanej v Úradnom vestníku dňa 1. 3. 2002 (C 54, str. 13). V Slovenskej republike bol jeho preklad vydaný vo výnose MH SR č. 8/2003. Preklad zoznamu EINECS má mimoriadny význam, pretože slovenský EINECS predstavuje najrozsiahlejší zoznam slovenských názvov chemických látok.

V zozname je možné vyhľadávať pomocou názvu, CAS čísla a ES čísla.


 

Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) je zoradený podľa ES čísla od 200-001-8 po 310-312-1 a obsahuje 100 196 položiek (látok). Pre veľký rozsah je uložený v 100 súboroch podľa stúpajúceho ES čísla.

Pri vyhľadávaní slovenského názvu existujúcej chemickej látky v zozname EINECS je dobré poznať ES číslo, aby ste identifikovali súbor, v ktorom sa príslušná látka nachádza. Ak poznáte iba CAS číslo, ES číslo látky nájdete napr. v zozname predregistrovaných alebo registrovaných látok na internetovej stránke ECHA alebo v databáze eChemPortal. Ak ES číslo poznáte, kliknite na súbor údajov, v rozsahu ktorého sa chemická látka s ES číslom nachádza. Súbor sa otvorí v novom okne. Pomocou klávesovej skratky Ctrl+F spustite dialógové okno pre vyhľadávanie. Do políčka vložíte požadované ES, resp. CAS číslo , a spustite vyhľadávanie.

EINECS

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk