HCL

Harmonised Classification and Labelling (zoznam látok s harmonizovanou klasifikáciou a označovaním - Príloha VI nariadenia CLP)

Zoznam látok s harmonizovanou klasifikáciou a označovaním sa skladá z dvoch častí: v tabuľke 3.1 sú uvedené látky alebo skupiny látok s harmonizovanou klasifikáciou a označením podľa kritérií CLP a v tabuľke 3.2 tie isté látky s harmonizovanou klasifikáciou a označením podľa smernice 67/548/EHS, t.j. podľa starých pravidiel, ktoré sa mohli pre zmesi používať až do 1. 6. 2015. Dôvodom je skutočnosť, že klasifikovať zmesi podľa starých pravidiel vyžaduje poznať klasifikácie látok podľa tých istých pravidiel.

Zoznam látok s harmonizovanou klasifikáciou je zverejnený v prílohe VI nariadenia CLP a pravidelne sa dopĺňa. Prostredníctvom svojej internetovej stránky zverejňujeme iba zoznam slovenských názvov chemických látok spolu s ich numerickými identifikátormi: CAS číslami, ES číslami a IDX (indexovými) číslami. Tento zoznam obsahuje iba látky, ktoré boli v prílohe VI pôvodného nariadenia CLP (1272/2008/ES) doplneného nariadením 790/2009/ES.

Slovenské názvy v zozname látok s harmonizovanou klasifikáciou (HCL) zohľadňujú pravidlá tvorenia názvov podľa IUPAC do vyššej miery ako v zoznamoch EINECS, ELINCS alebo NLP. Preto pri hľadaní relevantného slovenského názvu pre regulačné účely považujeme tento zdroj za prvoradý.

ZOZNAM HCL

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk