NLP

NLP

No-Longer Polymers

Polyméry boli v rámci inventarizácie, ktorá prebehla v minulosti v ES, vyňaté z povinnosti oznámenia látok, ktoré sa nachádzali na trhu Európskeho spoločenstva od roku 1971 do roku 1981, t.j. nie sú súčasťou zoznamu EINECS. Neskôr sa však definícia polymérov zmenila a v záujme eliminovania negatívneho dopadu na výrobcov a dovozcov polymérov, ktorí ich nemuseli hlásiť v rámci inventarizácie, bolo treba situáciu, ktorú zmena definície priniesla, riešiť. Zmenou definície polyméru vznikla skupina látok, ktoré boli v čase inventarizácie považované za polyméry a po zmene definície už nie, takže podliehali povinnosti oznámenia novej chemickej látky. Tieto látky boli nazvané ex-polymérmi a dostali štatút látok vyňatých z povinnosti oznámenia novej látky. Vznikol tak zoznam ex-polymérov, ktorý však nie je konečný, pretože aj iné látky môžu spĺňať kritériá látok postihnutých zmenou definície polyméru.

Zoznam ex-polymérov, ktorým bolo pridelené číslo ES pozostáva z alkoxylovaných látok, oligomérnych reakčných produktov, oligomérov tvorených len jedným monomérom, dimérov a trimérov, látok podobných polymérom, ktoré obsahujú 50 % (hmotnostných) a viac látky s rovnakou molekulovou hmotnosťou a sú usporiadané podľa priradeného čísla ES spolu s príslušným CAS číslom. Tento zoznam bol vydaný výnosom MH SR č. 2/2010.

Aj v tomto zozname je možné vyhľadávať látky pomocou názvu, CAS čísla a ES čísla.

 

NLP

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk