Úvod

Zoznamy chemických látok sa vytvárajú z rôznych dôvodov. Môže ísť o zoznamy látok s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami, zoznamy vytvárané pre regulačné účely, ktoré majú určité právne postavenie, zoznamy prepojené s databázami, ktoré zhromažďujú údaje o chemických látkach alebo zoznamy, ktoré majú iný špecifický význam.

Zoznam karcinogénnych látok vytváraný Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC – International Agency for Research on Cancer) nie je zoznamom s regulačným dopadom, je však považovaný za vynikajúci zdroj overených informácií o možnosti karcinogénneho účinku látok.

eChemPortal prevádzkuje OECD a jeho cieľom je poskytnúť verejnosti nástroj, pomocou ktorého môžu vyhľadávať vlastnosti chemických látok v rôznych databázach. Pri jeho vytváraní OECD spolupracuje s Európskou komisiou, ECHA, USA, Japonskom, Medzinárodným výborom chemických združení (ICCA – the International Council of Chemical Associations), Poradným výborom pre podnikanie a priemysel (BIAC - the Business and Industry Advisory Committee), Medzinárodným programom pre chemickú bezpečnosť (IPCS - International Program on Chemical Safety) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO – the World Health Organization), Environmentálnym programom Organizácie spojených národov (UNEP - the United Nations Environment Programme) a environmentálnymi nevládnymi organizáciami.

Zverejnenie slovenských verzií zoznamov EINECS, ELINCS, NLP a zoznamu látok s harmonizovanou klasifikáciou má význam z tých dôvodov, že obsahujú slovenské názvy chemických látok, ktoré sú pre podnikateľov, ktorí látky uvádzajú na trh, dôležité pre splnenie povinností uvádzať slovenské názvy na označení alebo v kartách bezpečnostných údajov. Slovenské názvy v zozname látok s harmonizovanou klasifikáciou (HCL) zohľadňujú pravidlá tvorenia názvov podľa IUPAC do vyššej miery ako v zoznamoch EINECS, ELINCS alebo NLP. Preto pri hľadaní relevantného slovenského názvu pre regulačné účely považujeme tento zdroj za prvoradý.

NUMERICKÉ IDENTIFIKÁTORY

Spôsob vyhľadávania v zoznamoch a databázach má mimoriadny význam pre šetrenie času a istotu, že konkrétna látka v zozname je. Najefektívnejší spôsob je vyhľadávanie pomocou numerických identifikátorov (čísla CAS, ES, resp. IDX). V zoznamoch a databázach sa dá vyhľadávať aj pomocou názvu, sumárneho vzorca alebo ich fragmentov, ale tento spôsob prináša so sebou určité riziká. Látka môže byť v zozname uvedená pod iným názvom alebo podľa inej konvencie vyjadrenia vzorca. Tento spôsob vyhľadávania znižuje preto istotu, že látka v zozname skutočne nie je, aj keď výsledok vyhľadávania bol negatívny.

CAS číslo (CAS No. - Chemical Abstracts Service Number)

Jedným z najrozsiahlejších zoznamov chemických látok je databáza Chemical Abstracts Service (CAS). CAS je sekciou Americkej chemickej spoločnosti (ACS: American Chemical Society). S pribúdajúcim množstvom informácií o chemických látkach si vytvorenie CAS vyžiadala potreba systému, ktorý by uľahčoval orientáciu v nich. Chemické látky boli v minulosti identifikované najmä svojimi vzorcami alebo názvami, ktoré neboli vždy jednoznačné a okrem toho bolo možné tú istú látku pomenovať rôznymi spôsobmi. Nebolo jednoduché vyhľadávať informácie o látkach a preto vznikla potreba nájsť spôsob, ako každú látku jednoznačne identifikovať. CAS začal prideľovať chemickým látkam numerický identifikátor – CAS číslo. Pomocou tohto čísla je možné vyhľadať akékoľvek informácie o konkrétnej látke vo vedeckých časopisoch alebo databázach. V súčasnosti obsahuje register CAS viac ako 87 miliónov unikátnych organických alebo anorganických látok a viac ako 65 miliónov reťazcov. Do registra CAS sa pridá každý deň približne 15 000 nových látok. Prístup do databáz CAS je spoplatnený.

ES číslo (EC No. - European Community Number)

Pre účely európskych nariadení REACH a CLP majú veľký význam najmä zoznamy EINECS, ELINCS, NLP, zoznam látok s harmonizovanou klasifikáciou, kandidátsky zoznam, autorizačný zoznam alebo zoznam látok podliehajúcich obmedzeniam.

Prvé tri zoznamy (EINECS, ELINCS a NLP) vznikli v minulosti a ich súčasťou sú okrem CAS čísiel aj ES čísla, ktoré sa používajú najmä v EÚ ako numerické identifikátory chemických látok. ES čísla (čísla európskeho spoločenstva) sú oficiálnymi číslami látok v Európskej únii a majú v európskej legislatíve mimoriadne dôležitý význam. Zoznamy EINECS, ELINCS a NLP existujú aj v slovenských verziách. Všetky tri zoznamy pokrývajú viac ako 100 000 látok a predstavujú tak najrozsiahlejší dostupný zdroj slovenských názvov chemických látok.

Kandidátsky zoznam je dostupný na internetovej stránke ECHA, autorizačný zoznam je v prílohe XIV nariadenia REACH, zoznam látok podliehajúcich obmedzeniam v prílohe XVII REACH a zoznam látok s harmonizovanou klasifikáciou v prílohe VI nariadenia CLP. Tieto zoznamy majú svoj oficiálny štatút a slúžia na regulačné účely, pretože uvedenie látky v niektorom z týchto zoznamov je viazané na právne záväzné povinnosti uložené ustanoveniami nariadení REACH alebo CLP. Okrem toho je na internetovej stránke ECHA zverejnený aj zoznam predregistrovaných látok, zoznam registrovaných látok a zoznam klasifikácií a označení látok, ktoré nahlásili ECHA výrobcovia a dovozcovia.

ES číslo látky v zozname EINECS začína číslicou 2 alebo číslicou 3 (2xx-xxx-x; 3xx-xxx-x), v zozname ELINCS číslicou 4 (4xx-xxx-x) a v zozname NLP číslicou 5 (5xx-xxx-x). Z počiatočnej číslice ES čísla je možné okamžite identifikovať, v ktorom zozname (EINECS, ELINCS alebo NLP) sa látka nachádza.

Evidenčné čísla

Evidenčné čísla pripomínajú ES čísla v zoznamoch EINECS, ELINCS a NLP. Automaticky sa prideľujú látkam, ktoré boli predregistrované alebo oznámené do zoznamu klasifikácie a označovania vtedy, keď majú iba číslo CAS alebo sú bez numerického identifikátora.

Evidenčné čísla sú numerické identifikátory automaticky prideľované v systéme REACH-IT v prípade, že predkladateľ dokumentácie neuviedol pri predkladaní ES číslo. Slúžia ako technické čísla používané pri procesoch prebiehajúcich cez REACH-IT. Nemajú právne postavenie ako ES čísla, ktoré boli látkam pridelené v zoznamoch EINECS, ELINCS a NLP napriek tomu, že majú podobný numerický formát (xxx-xxx-x). Evidenčné čísla nevychádzajú zo zákonného predpisu alebo zákonnej požiadavky a neboli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Nebola preverená ich správnosť a platnosť v zmysle pravidiel podľa Usmernenia pre identifikáciu a pomenovanie látok v rámci nariadenia REACH a CLP.

Evidenčné čísla začínajú číslicou 6, 7 alebo 9 (6xx-xxx-x; 7xx-xxx-x; 9xx-xxx-x).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk