Aktívny a pasívny zušľachťovací styk

Aktívny a pasívny zušľachťovací styk patria medzi colné režimy s ekonomickým účinkom. V súčasnosti sú oba režimy upravené Colným kódexom[1] a jeho vykonávacím nariadením.[2]

Aktívny zušľachťovací styk umožňuje, aby dovezený tovar prešiel na colnom území spoločenstva spracovateľskými operáciami a následne bol spätne vyvezený vo forme zušľachtených výrobkov.

Povolenie na použitie aktívneho zušľachťovacieho styku sa vydáva na žiadosť osoby, ktorá vykonáva spracovateľské operácie, alebo ktorá zabezpečuje ich vykonávanie. Toto povolenie sa vydáva iba osobám usadeným v spoločenstve. V prípade dovozov, ktoré nemajú obchodný charakter, môže byť povolenie udelené aj osobám usadeným mimo spoločenstva. Žiadosti o povolenie na použitie aktívneho zušľachťovacieho styku zasielajú oprávnené osoby príslušnému colnému úradu podľa miesta ich hospodárskej činnosti.

Pasívny zušľachťovací styk umožňuje, aby bol tovar spoločenstva dočasne vyvezený z colného územia spoločenstva na účely spracovateľských operácií a následne spätne dovezený vo forme zušľachteného výrobku.

Ministerstvo hospodárstva SR sa pre potreby colných orgánov SR vyjadruje, či režim pasívny zušľachťovací styk nepriaznivo neovplyvní ekonomické záujmy SR. Takéto stanovisko MH SR vydáva v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko k pasívnemu zušľachťovaciemu styku (ďalej iba "žiadosť") na MH SR a slúži colným orgánom pre ďalšie povoľovacie konanie.

V žiadosti je potrebné uviesť:

  • názov tovaru
  • množstvo
  • spracovateľské operácie
  • krajina, v ktorej bude tovar spracovávaný

K žiadosti o stanovisko k pasívnemu zušľachťovaciemu styku je potrebné priložiť overenú kópiu výpisu z obchodného registra (nie staršia ako 3 mesiace) a zmluvy o dielo, objednávky alebo iného dokumentu, ktorým je upravený vzťah so zahraničným partnerom.

Kontaktné údaje:

Ing. Petra Dubeková

odbor zahraničnoobchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44a

827 15 Bratislava

e-mail: petra.dubekova@mhsr.sk

Tel: +421 2 4854 5025


 

[1] Čl. 114 až 129 a čl. 145 až 160 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v znení neskorších predpisov

[2] Čl. 496 až 523, čl. 536 až 550 a čl. 585 až 592 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk