Nástroj medzinárodného obstarávania

Výzva pre výrobcov/exportérov zdravotníckych prístrojov a pomôcok do Číny

Európska komisia (EK) začala dňa 24. 4. 2024 prešetrovanie prekážok pre európskych výrobcov/exportérov pri verejnom obstarávaní zdravotníckych prístrojov a pomôcok v Číne. EK ako príklad prekážok uvádza: uprednostňovanie čínskych tovarov pred zahraničnými v štátnych tendroch, administratívna diskriminácia zahraničných dodávateľov v tendroch, podmieňovanie zahraničných dodávok transferom technológie v prospech čínskych podnikov a pod.

Oznam o začatí prešetrovania bol uverejnený vo Úradnom vestníku EÚ pod č. C/2024/2973:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402973

Zoznam dotknutých výrobkov je v prílohe oznámenia.

EK vyzýva európskych výrobcov/exportérov týchto výrobkov, ktorí sa stretli s prekážkami súvisiacimi s verejným obstarávaním v Číne, aby do 30 dní poskytli relevantné informácie prostredníctvom on-line dotazníka:

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_IPI

Informácie je možné poskytnúť aj anonymne a je možné požiadať o dôverné zaobchádzanie s poskytnutými informáciami. Možná je aj písomná forma podania informácií ich zaslaním na adresu EK uvedenú v ozname č. C/2024/2973.

Legislatíva:

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2022/1031 z 23. júna 2022 o prístupe hospodárskych subjektov, tovaru a služieb z tretích krajín na trhy Únie s verejným obstarávaním a koncesiami a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe hospodárskych subjektov, tovaru a služieb z Únie na trhy tretích krajín s verejným obstarávaním a koncesiami vstúpilo do platnosti dňa 29. septembra 2022 (ďalej len Nástroj medzinárodného obstarávania.

Nástroj medzinárodného obstarávania je koncipovaný tak, aby obnovil rovnováhu príležitosti pre spoločnosti z EÚ, ktoré sa uchádzajú o verejné zákazky mimo EÚ a podporil otvorený a spravodlivý prístup na trhy verejných zákaziek po celom svete. Jeho hlavným cieľom je podporiť vzájomné otváranie trhov s verejnými zákazkami hospodárskym subjektom z EÚ.

Opatrenia nástroja medzinárodného obstarávania sa vzťahujú len na hospodárske subjekty, tovary a služby z tretích krajín, ktoré nemajú s EÚ uzavretú medzinárodnú dohodu o vládnom obstarávaní alebo ktorých dohoda neustanovuje záväzky týkajúce sa otvorenia trhu pre takýto tovar alebo služby, a nevzťahujú sa na najmenej rozvinuté krajiny, ktoré využívajú režim „Všetko okrem zbraní“.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk