Aktuálne platné nariadenia

Najnovšími právnymi aktami, ktorými sa menia aktuálne platné nariadenia regulujúce colné suspenzie a colné kvóty, sú:

  • NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/2583 z 19. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov
  • NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/2563 z 19. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Aktuálne platnými nariadeniami regulujúcimi colné suspenzie a colné kvóty sú:

  • Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2278 z 20. decembra 2021, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1387/2013
  • Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2283 z 20. decembra 2021, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1388/2013 

Konsolidované znenia (SK a ďalšie jazykové verzie vo formáte HTML):

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk