Základné informácie o colných suspenziách a colných kvótach

Jedným z nástrojov spoločnej colnej politiky EÚ sú aj colné suspenzie a colné kvóty.

Colná suspenzia (t.j. pozastavenie uplatňovania autonómneho cla) umožňuje dovoz určitého druhu tovaru do EÚ so zníženou (až nulovou) colnou sadzbou bez obmedzenia množstva (na rozdiel od colnej kvóty).

Colná kvóta umožňuje dovoz určitého druhu tovaru do EÚ s preferenčnou colnou sadzbou, ak je tento dovoz nižší ako stanovená colná kvóta. Na každý ďalší dovoz nad kvótu sa už uplatňuje riadna colná sadzba podľa colného sadzobníka EÚ.

Európski spracovatelia výrobkov dovážaných z nečlenských krajín EÚ majú možnosť žiadať o dočasné uplatňovanie colných suspenzií, resp. colných kvót. Žiadosti sa predkladajú Európskej komisii prostredníctvom povereného orgánu štátnej správy v každom členskom štáte EÚ (pozn. v prípade SR je to MH SR).

Postup predkladania požiadaviek na zaradenie tovaru do zoznamu colných kvót a colných suspenzií upravuje Oznámenie Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (Úradný vestník EÚ C 363/6 zo dňa 13.12.2011).

Žiadosti musia mať náležitú formu stanovenú uvedeným oznámením, a to v slovenskom jazyku a tiež v anglickej, francúzskej alebo nemeckej verzii (vrátane všetkých príloh). Taktiež je nevyhnutné k žiadosti priložiť technickú dokumentáciu (napr. pri chemických výrobkoch ich zloženie /CUS alebo CAS, chemický vzorec/ a Material Safety Data Sheet, technický popis pri elektrotechnických výrobkoch), fotografie výrobku a ďalšie náležitosti.

Následne sú posudzované na rokovaniach pracovnej skupiny Európskej komisie pre hospodárske otázky colných sadzieb. Táto pracovná skupina je súčasťou „Taxation and Customs Union Directorate-General“ (DG TAXUD), ktorý pôsobí v oblasti colnej politiky, ekonomických aspektov ciel a tranzitu.

Colné suspenzie a kvóty sú schvaľované polročne s účinnosťou od 1. januára a od 1. júla a zverejnené v nariadenia Rady (EÚ). Pre zaradenie do schvaľovacieho procesu s platnosťou od 1. januára je potrebné žiadosť doručiť na MH SR (odbor obchodnej politiky) do 1. marca predchádzajúceho roka. Pre zaradenie do schvaľovacieho procesu s platnosťou od 1. júla je potrebné žiadosť doručiť na MH SR (odbor obchodnej politiky) do 1. septembra predchádzajúceho roka.

Colné kvóty a colné suspenzie môžu byť navrhované iba na základe podrobného preskúmania ekonomických dôvodov. Musí byť preukázané, že v rámci EÚ nie sú vyrábané v dostatočnom množstve rovnaké, podobné alebo nahradzujúce výrobky, resp. že sa takéto výrobky nedovážajú do EÚ na základe preferenčných dohôd. Ďalej sa posudzuje, či prípadná suspenzia nie je v konflikte s niektorou politikou EÚ. V prípade, že v rámci EÚ existuje výroba danej komodity, ktorá však nepokrýva potrebu, navrhuje sa iba colná kvóta na určité množstvo výrobkov. Pri predložení žiadosti je potrebné, aby žiadateľ opísal situáciu na trhu a zdokumentoval, že výrobky nie je vôbec možné (alebo iba v obmedzenom množstve) získať od výrobcov v EÚ. Žiadosti nie sú posudzované, ak by prípadné nevybrané clo z predpokladaného dovozu neprevýšilo čiastku 15 000,- EUR ročne. Pre splnenie tohto limitu je možné, aby žiadosť podalo viacero spracovateľov dovážaného výrobku.

Žiadosti na zníženie colných sadzieb, zvýšenie alebo zníženie množstva u existujúcich colných kvót EÚ, resp. ich zrušenie či otvorenie nových colných kvót, je potrebné zasielať v elektronickej forme na e-mailové adresy: rudolf.merenyi@mhsr.sklaura.srokova@mhsr.sk a branislav.jesensky@mhsr.sk

Kontakty:

Ing. Rudolf Merényi, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 2217

Ing. Laura Sroková, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 7403

Mgr. Branislav Jesenský, MA, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 2216

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk