Integrovaná tarifa Spoločenstva (TARIC)

Európska únia (EÚ) je colná únia, čo znamená, že na území súčasných 25 členských krajín EÚ je možný voľný pohyb tovaru a služieb z pohľadu colnej politiky, t.j. z hľadiska ciel, nie však z hľadiska daní.

Integrovaná tarifa Spoločenstva (TARIC) predstavuje súhrn tarifnej (t.j. colnej) a obchodnej legislatívy uplatňovanej na vonkajších hraniciach EÚ s tretími krajinami. Ide o autonómne opatrenia a opatrenia v rámci GATT/WTO, preferenčné dohody (napr. s krajinami ACP, systém GSP), antidumpingové opatrenia. Obsahom TARIC-u sú aj netarifné opatrenia ako dozor, obmedzenia pohybu tovaru, kontroly (napr. ozón, CITES - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, prekurzory, tovar dvojakého použitia), špeciálne potvrdenia a certifikáty, ako aj iné obmedzenia týkajúce sa jednotlivých položiek colného sadzobníka pri ich dovoze do EÚ alebo pri ich vývoze. Do budúcnosti sa pripravuje zapracovať do TARIC-u aj iné opatrenia, napr. fytosanitárne, organické výrobky alebo výrobky týkajúce sa životného prostredia.

TARIC teda obsahuje kompletný colný sadzobník EÚ, avšak nie je samostatným právnym predpisom. To znamená, že TARIC slúži predovšetkým na rýchle a komplexné vyhľadávanie vyššie spomenutých údajov potrebných pre obchod s konkrétnou komoditou medzi EÚ a tretími krajinami. Pri prípadných sťažnostiach na súde sa však deklarant nemôže opierať priamo o TARIC, ale musí si vyhľadať príslušné legislatívne predpisy.

Na tvorbe TARIC-u sa v rámci Spoločnej obchodnej politiky (SOP) EÚ podieľajú jednotlivé členské krajiny prostredníctvom účasti v konkrétnych pracovných skupinách pôsobiacich v rámci Európskej komisie (EK). Všetky prijaté legislatívne zmeny týkajúce sa TARIC-u pracovníci Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (DG TAXUD), sekcie TARIC bezodkladne zapracovávajú do jeho elektronickej verzie, čím sa zabezpečuje jeho neustála aktualizácia v relatívne krátkom čase. Môže teda nastať situácia, že sa v TARIC-u objaví opatrenie, ktoré začne platiť až za určitý čas po jeho uverejnení. 

Ako pracovať s TARIC-om na internete

TARIC môžete nájsť na internetovej stránke EÚ TARIC Consultation. Po otvorení tejto stránky je potrebné najprv kliknúť na a prečítať si (odporúčame aj vytlačiť) Pomoc, kde sú uvedené všetky vysvetlivky a postup ako pracovať s TARIC-om.

Následne je možné potrebné informácie o jednotlivých položkách colného sadzobníka EÚ vyhľadávať prostredníctvom HS kódu (CN code).

Pri postupe pomocou HS kódu je možné zadať úplný (8 až 10 miestny kód) alebo aj čiastočný kód. Ak je známy úplný HS kód, je potrebné vpísať ho do daného políčka a kliknúť na odkaz Opatrenia týkajúce sa vyhľadávania. Následne sa zobrazí požadovaná položka s úplnými informáciami o clách a iných obmedzeniach. Na prvom mieste je uvedená všeobecná colná sadzba erga omnes na vyhľadanú položku. Potom nasledujú skupiny krajín a jednotlivé krajiny s konkrétne určenou výškou colnej sadzby (preferenčnej). Ak sa pri danej položke nachádza odkaz, je dôležité si ho prečítať nižšie pod textom opatrenia, pretože obsahuje vysvetlenie legislatívy a rôzne ďalšie odkazy, pomôcky a vysvetlivky.

Pri zadaní neúplného HS kódu sa systém posunie do určitej kapitoly alebo podkapitoly colného sadzobníka, kde je následne potrebné vyhľadať požadovanú položku. Po kliknutí na danú položku sa systém vráti do menu ako pri zadaní úplného kódu. Ďalší postup zisťovania informácií je rovnaký.

Medzi ďalšie veľmi užitočné stránky EK v oblasti colnej politiky patrí úvodná stránka Taxation and Customs Union Home Page, z ktorej je priamy prístup k Integrovanej tarife Spoločenstva TARIC Homepage, colným kvótam Quotas, colným suspenziám Suspensions, ako aj prístup k CUS a CAS číslam pre položky z chemickej oblasti ECICS. Postup vyhľadávania informácií je obdobný ako na stránke TARIC.

Dôležitá a užitočná je aj stránka legislatívy EÚ EUR-Lex-Legislation, na ktorej je možné nájsť kompletnú platnú európsku legislatívu.

Spracoval: odbor obchodnej politiky, MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk