Všeobecný systém preferencií (VSP)

Všeobecný systém preferencií EÚ (VSP, ang. Generalised Scheme of Preferences - GSP) pomáha rozvojovým krajinám od roku 1971 v ich snahe znižovať chudobu a podporovať dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj. Poskytnutím zvýhodneného prístupu na trh Európskej únie VSP pomáha vytvárať dodatočné príjmy prostredníctvom medzinárodného obchodu. Právnym rámcom pre VSP je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (ďalej len „nariadenie o VSP“). Nariadenie platí do 31. decembra 2023. Na základe tohto nariadenia Európska komisia priebežne prijíma delegované nariadenia komisie (EÚ), ktorými sa aktualizuje zoznam krajín – príjemcov VSP, zoznam komodít, ktorých sa VSP  týka a postupy súvisiace s poskytovaním preferencií podľa VSP.

Nariadením o VSP sa reformoval VSP s cieľom lepšie zamerať preferencie v rámci VSP na tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú, teda na najmenej rozvinuté krajiny (ďalej len „NRK“) a iné rozvojové krajiny s nízkymi a s nižšími strednými príjmami. Na základe reforiem sa výrazne znížil počet príjemcov VSP, a to zo 178 na 92. Krajiny, ktoré Svetová banka klasifikovala ako krajiny s nadpriemernými a vyššími príjmami, sú vyňaté z preferencií VSP. Vylúčené sú aj krajiny, ktoré využívajú výhody z dohody o zvýhodnenom prístupe na trh s EÚ, ktorou sa poskytuje v podstate pre celý obchod minimálne rovnaká úroveň colných preferencií.

S cieľom účinne uspokojiť potreby rozvojových krajín v obchodnej, rozvojovej a finančnej oblasti sú vo VSP obsiahnuté tri rôzne preferenčné opatrenia: jedno všeobecné opatrenie VSP a dve osobitné opatrenia.

  • Na základe všeobecného opatrenia (ďalej len „štandardný VSP“) sa krajinám s nízkymi alebo nižšími strednými príjmami, ktoré nevyužívajú výhody na základe iného preferenčného obchodného prístupu na trh EÚ, udeľuje zníženie cla pri približne 66 % všetkých colných položiek EÚ. V období 2018–2019 bolo 18 príjemcov štandardného VSP:

Zoznam príjemcov VSP bol niekoľkokrát upravený s cieľom zohľadniť vystúpenie krajín z VSP v súlade s kritériami článku 4 nariadenia o VSP (išlo o krajiny, ktoré Svetová banka klasifikovala ako krajiny s nadpriemernými príjmami počas troch po sebe nasledujúcich rokov, alebo krajiny, ktoré začali využívať dohodu o zvýhodnenom prístupe na trh EÚ, ktorou sa poskytujú rovnaké alebo lepšie colné preferencie). Zoznam príjemcov sa upravil aj s cieľom zahrnúť krajiny, ktoré novo splnili podmienky oprávnenosti VSP.

  • V rámci osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „VSP+“) sa krajinám, ktoré sú obzvlášť zraniteľné z hľadiska diverzifikácie hospodárstiev a objemov dovozu, poskytuje úplné pozastavenie cla pri tých istých približne 66 % colných položiek ako pri štandardnom VSP. Na druhej strane, zvýhodnené krajiny musia ratifikovať a účinne vykonávať 27 základných medzinárodných dohovorov, ako sa uvádza v prílohe VIII k nariadeniu o VSP. Dané dohovory sa vzťahujú na ľudské a pracovné práva, ochranu životného prostredia a dobrú správu vecí verejných. K 1. 1. 2020 schému VSP+ využívalo 9 príjemcov:

  • V zmysle osobitného opatrenia „Všetko okrem zbraní“ (ďalej len „EBA“, z angl. Everything But Arms) sa krajinám, ktoré OSN klasifikuje ako najmenej rozvinuté krajiny, udeľuje plný bezcolný a bezkvótový prístup na všetky výrobky okrem zbraní a streliva. Na rozdiel od štandardného VSP a VSP+ zvýhodnené krajiny po uzatvorení dohody o voľnom obchode s EÚ nestrácajú status EBA. V období rokov 2018 – 2019 využívalo opatrenie EBA 49 príjemcov:

Systém VSP môžu využívať nielen rozvojové krajiny zahrnuté do tohto systému, ale aj slovenské firmy alebo importéri, ktorí môžu z týchto krajín dovážať tovary za výhodnejších podmienok, ak budú dodržané ustanovenia uvedené v nariadení o VSP.

Podrobnosti o VSP sú uvedené na stránke Európskej komisie:

Všeobecný systém preferencií

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk