Všeobecný systém preferencií (GSP)

Všeobecný systém preferencií EÚ (Generalised Scheme of Preferences - GSP) pomáha rozvojovým krajinám od roku 1971 v ich snahe znižovať chudobu a podporovať dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj. Poskytnutím zvýhodneného prístupu na trh Európskej únie GSP pomáha vytvárať dodatočné príjmy prostredníctvom medzinárodného obchodu. Právnym rámcom pre GSP je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (ďalej len „nariadenie o GSP“). Nariadenie platí do 31. decembra 2023. Na základe tohto nariadenia Európska komisia priebežne prijíma delegované nariadenia komisie (EÚ), ktorými sa aktualizuje zoznam krajín – príjemcov GSP, zoznam komodít, ktorých sa GSP  týka a postupy súvisiace s poskytovaním preferencií podľa GSP.

Nariadením o GSP sa reformoval GSP s cieľom lepšie zamerať preferencie v rámci GSP na tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú, teda na najmenej rozvinuté krajiny (ďalej len „NRK“) a iné rozvojové krajiny s nízkymi a s nižšími strednými príjmami. Na základe reforiem sa výrazne znížil počet príjemcov GSP, a to zo 178 na 92. Krajiny, ktoré Svetová banka klasifikovala ako krajiny s nadpriemernými a vyššími príjmami, sú vyňaté z preferencií GSP. Vylúčené sú aj krajiny, ktoré využívajú výhody z dohody o zvýhodnenom prístupe na trh s EÚ, ktorou sa poskytuje v podstate pre celý obchod minimálne rovnaká úroveň colných preferencií.

S cieľom účinne uspokojiť potreby rozvojových krajín v obchodnej, rozvojovej a finančnej oblasti sú vo GSP obsiahnuté tri rôzne preferenčné opatrenia: jedno všeobecné opatrenie GSP a dve osobitné opatrenia.

  • Na základe všeobecného opatrenia (ďalej len „štandardný GSP“) sa krajinám s nízkymi alebo nižšími strednými príjmami, ktoré nevyužívajú výhody na základe iného preferenčného obchodného prístupu na trh EÚ, udeľuje zníženie cla pri približne 66 % všetkých colných položiek EÚ. V období 2016 – 2017 bolo 23 príjemcov štandardného GSP.

Zoznam príjemcov GSP bol niekoľkokrát upravený s cieľom zohľadniť vystúpenie krajín z GSP v súlade s kritériami článku 4 nariadenia o GSP (išlo o krajiny, ktoré Svetová banka klasifikovala ako krajiny s nadpriemernými príjmami počas troch po sebe nasledujúcich rokov, alebo krajiny, ktoré začali využívať dohodu o zvýhodnenom prístupe na trh EÚ, ktorou sa poskytujú rovnaké alebo lepšie colné preferencie). Zoznam príjemcov sa upravil aj s cieľom zahrnúť krajiny, ktoré novo splnili podmienky oprávnenosti GSP.

  • V rámci osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „GSP+“) sa krajinám, ktoré sú obzvlášť zraniteľné z hľadiska diverzifikácie hospodárstiev a objemov dovozu, poskytuje úplné pozastavenie cla pri tých istých približne 66 % colných položiek ako pri štandardnom GSP. Na druhej strane, zvýhodnené krajiny musia ratifikovať a účinne vykonávať 27 základných medzinárodných dohovorov, ako sa uvádza v prílohe VIII k nariadeniu o GSP. Dané dohovory sa vzťahujú na ľudské a pracovné práva, ochranu životného prostredia a dobrú správu vecí verejných. K 1. 1. 2018  GSP+ využívalo 9 príjemcov.

  • V zmysle osobitného opatrenia „Všetko okrem zbraní“ (ďalej len „EBA“, z angl. Everything But Arms) sa krajinám, ktoré OSN klasifikuje ako najmenej rozvinuté krajiny, udeľuje plný bezcolný a bezkvótový prístup na všetky výrobky okrem zbraní a streliva. Na rozdiel od štandardného GSP a GSP+ zvýhodnené krajiny po uzatvorení dohody o voľnom obchode s EÚ nestrácajú status EBA. V období rokov 2016 – 2017 využívalo opatrenie EBA 49 príjemcov:

Systém GSP môžu využívať nielen rozvojové krajiny zahrnuté do tohto systému, ale aj slovenské firmy alebo importéri, ktorí môžu z týchto krajín dovážať tovary za výhodnejších podmienok, ak budú dodržané ustanovenia uvedené v nariadení o GSP.

Podrobnosti o GSP sú uvedené na stránkach Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm;

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/rules-origin-generalised-scheme-preferences

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk