Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou

Dohoda o voľnom obchode EÚ s Kórejskou republikou je v platnosti od 1. júla 2011. Kórea je pre EÚ ôsmi najväčší dovozný partner a EÚ je zároveň tretí najväčší vývozný trh Južnej Kórey. DVO medzi EÚ a KR je prvou dohodou novej generácie DVO, ktoré majú ďalekosiahly a komplexný charakter. Je takisto prvou obchodnou dohodou, ktorú EÚ uzatvorila s ázijskou krajinou.

Slovenská republika je členom EÚ a dodržiava zásady spoločnej obchodnej politiky EÚ. Naše záujmy vo vzťahu k tretím krajinám zastupuje a realizuje Európska komisia, čo sa týka aj možnej modernizácie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou. Úspešnosť každej DVO možno posudzovať z viacerých kritérií, jedným z najdôležitejších je využívanie preferencii, ktoré konkrétna DVO ponúka. Z minuloročnej októbrovej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade, ako aj z ďalších dokumentov Komisie vyplýva, že členské štáty s najvyššou mierou využívania preferencií (nad 80 %) sú Belgicko, Slovensko, Cyprus  a Rakúsko, pričom členské štáty s najnižšou mierou (pod 50 %) sú Fínsko a Malta. SR v obchode s Kóreou využíva preferencie hlavne pri dovoze komponentov, súčiastok a polovýrobkov, ktoré sú následne používané vo výrobnom procese, pričom finálne produkty (hlavne automobily a elektronika) sú predmetom exportu SR do krajín EÚ a iných teritórií.

Kórea je jedným z dvoch najdôležitejším obchodných partnerov Slovenska v Ázii, spolu s Čínou a s predstihom pred Japonskom. Zároveň je Kórea najvýznamnejším investorom na Slovensku z krajín mimo EÚ. V SR je etablovaných viac ako 90 kórejských spoločností  vrátane Samsung Electronics a dôležitá automobilová spoločnosť KIA Motors.

V roku 2020 predstavoval vývoz SR do Kórey 334,1 mil. €. Najväčšími exportnými položkami do Kórey boli vozidlá a dopravné zariadenia. Podiel exportu na kórejský trh je aj napriek dôležitému partnerstvu pomerne nízky – približne 0,45 %.

Pozitíva DVO s Kóreou pre SR

  • najmä v automobilovom priemysle, t. j. eliminácia netarifných prekážok obchodu v oblasti harmonizácie technických noriem, palubnej diagnostiky a emisií;
  • súhlas s FTA vyjadrili aj Business Europe, KIA Motors Slovakia, s.r.o., Samsung Electronics LCD Slovakia, s.r.o., jedným z dôvodov je aj zníženie nákladov na výrobné vstupy;
  • hlavným prínosom FTA je liberalizácia obchodu s tovarom a službami, ako aj zníženie tarifných a netarifných bariér;
  • ochrana domácich producentov je dostatočne účinná na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní ochrannej doložky uplatňovanej FTA.

 Pre viac informácií o DVO s Kórejskou republikou nájdete na portáli Access2Markets:

 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/sk/content/dohoda-o-volnom-obchode-medzi-eu-juznou-koreou#toc_11

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk