Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom a Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a jej členskými štátmi a Singapurom

Rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Singapurom boli ukončené v r. 2017. Vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie 2/15 vo veci rozdelenia právomocí medzi Európsku úniu a členské štáty EÚ bola táto dohoda rozdelená na dve rovnocenné zmluvy: dohodu o voľnom obchode, ktorá je vo výlučnej právomoci EÚ a dohodu o ochrane investícií, ktorá je v zmiešanej kompetencii EÚ a jej členských štátov. Obe dohody boli podpísané 19. októbra 2018 a následne boli predložené Európskemu parlamentu na vyslovenie súhlasu. Európsky parlament dohody schválil 13. februára 2019.  Dohoda o voľnom obchode sa uplatňuje od 21. novembra 2019. Keďže Dohoda o ochrane investícií je zmluvou v zmiešanej právomoci EÚ, začne sa uplatňovať až po schválení v národných parlamentoch členských štátov EÚ.

Singapur je najväčším obchodným partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii a celkový bilaterálny obchod s tovarom predstavuje viac ako 53 miliárd EUR a obchod so službami v hodnote 51 miliárd EUR. V Singapure je založených viac ako 10 000 spoločností z EÚ, Singapur je číslom jedna pre európske investície v Ázii, pričom investície medzi týmito dvoma investormi v posledných rokoch významne rástli.

Dohoda o voľnom obchode so Singapurom prináša mnohé výhody. EÚ odstránila clá u 80 % výrobkov, zvyšné budú eliminované v prechodnom období 3 alebo 5 rokov. Singapur sa zaviazal odstrániť všetky zostávajúce clá, ktoré uplatňoval na dovoz z EÚ. Dohoda tiež poskytuje nové príležitosti poskytovateľom služieb EÚ, okrem iného v odvetviach ako telekomunikácie, environmentálne služby, strojárstvo, výpočtová technika a námorná doprava. Dohoda obsahuje záväzok znižovať netarifné prekážky obchodu napríklad uznaním bezpečnostných testov EÚ pre automobily a viacero elektronických zariadení alebo akceptovaním označení, ktoré spoločnosti EÚ používajú pre textil.

Viac informácií je možné nájsť na stránke Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/  

Text dohody o voľnom obchode bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ OJ L 294 dňa  14.11.2019 a je dostupný na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:22019A1114(01)&qid=1601294056257&rid=13

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk