Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Dňa 30. 6. 2019 bola v Hanoji podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, ako i Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a jej členskými štátmi a Vietnamom.

Vietnam je po Singapure druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Združení krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Obchod s tovarom dosahuje hodnotu 47,6 mld. EUR ročne a obchod so službami hodnotu 3,6 mld. EUR. Medzi hlavné výrobky dovážané z Vietnamu patria telekomunikačné zariadenia, odevy a potravinárske výrobky. EÚ vyváža do Vietnamu najmä stroje a dopravné zariadenia, chemikálie a poľnohospodárske výrobky.

Pôvodným zámerom EÚ bolo vyrokovať medziregionálnu dohodu o voľnom obchode s celým zoskupením krajín ASEAN na základe smerníc z roku 2007. Keďže tento regionálny prístup nebolo možné zrealizovať, pristúpilo sa na dvojstranné rokovania s jednotlivými krajinami ASEAN. Najskôr začali dvojstranné rokovania o dohode o voľnom obchode so Singapurom, ktorá slúžila ako prvý krok na to, aby sa začali takéto rokovania aj s ďalšími relevantnými krajinami ASEAN. EÚ následne začala dvojstranné obchodné rokovania s Malajziou (2010), Vietnamom (2012), Thajskom (2013), Filipínami (2015) a Indonéziou (2016). V októbri 2013 Rada poverila Európsku komisiu, aby rozšírila prebiehajúce dvojstranné rokovania s krajinami ASEAN aj o ochranu investícií.

Dohoda o ochrane investícií je zmluvou v zmiešanej právomoci EÚ, teda okrem súhlasu Európskeho parlamentu polieha aj ratifikácii členských štátov. Dohoda o voľnom obchode je zmluvou vo výlučnej právomoci EÚ (tzv. „EU - only“ dohoda). Európsky parlament s oboma dohodami vyslovil súhlas dňa 12. februára 2020, vietnamský parlament v júni 2020. Dohoda o voľnom obchode sa začína uplatňovať od 1. augusta 2020, dohoda o ochrane investícií až po schválení v národných parlamentoch členských štátov EÚ.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom prináša najmä:

Odstránenie ciel - Obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom odstráni viac ako 99% všetkých ciel, zvyšok bude odstránený čiastočne formou colných kvót s nulovým clom. Od dátumu vykonávania dohody sa zruší až 65 % ciel, ktoré Vietnam uplatňuje. Zvyšok sa postupne odstráni počas 10-ročného obdobia. Clá EÚ na dovoz z Vietnamu budú postupne odstránené počas 7-ročného prechodného obdobia. Tento asymetrický prístup zohľadňuje skutočnosť, že Vietnam je rozvojovou krajinou. Napr. takmer všetky stroje a zariadenia vyvážané z EÚ do Vietnamu budú mať bezcolný prístup, zvyšok ciel sa odstráni po 5 rokoch. Súčasné clá sú až 35%. U motoriek s motormi väčšími ako 150 cm3 sa clo úplne odstráni  po 7 rokoch (súčasné clo je 75%). Automobily budú bez cla po 7 rokoch (súčasné clá až 32%). Vývoz vína a liehovín do Vietnamu bude po 7 rokoch plne bezcolný (v porovnaní s tarifami 50% a 48%).

Dovoz niektorých citlivých poľnohospodárskych výrobkov z Vietnamu do EÚ je obmedzený kvótami (ryža, kukurica cukrová, cesnak, huby, vajcia, cukor a výrobky s vysokým obsahom cukru, maniokový škrob, iné modifikované škroby, etanol, surimi a konzervovaný tuniak). Odstránenie ciel na dovoz niektorých vietnamských výrobkov (napríklad v textilnom a obuvníckom sektore) bude podliehať dlhším prechodným obdobiam do 7 rokov.

Zníženie necolných prekážok obchodu - Vietnam sa zaviazal vo väčšej miere používať medzinárodné štandardy pri navrhovaní svojich technických noriem/nariadení. Dohoda obsahuje aj kapitolu o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach s cieľom uľahčiť obchod s rastlinnými a živočíšnymi produktmi. Je dôležité, že Vietnam uzná EÚ ako jeden subjekt na účely povoľovania nášho vývozu zvierat a rastlín. Dohoda obsahuje aj osobitnú prílohu s ustanoveniami o riešení netarifných  prekážok v automobilovom odvetví, vrátane uznania osvedčenia o zhode celého vozidla EÚ (prechodné obdobie je päť rokov po nadobudnutí platnosti dohody).

Verejné obstarávanie – Spoločnosti z EÚ sa budú môcť uchádzať o verejné zákazky vietnamských ministerstiev a dôležitých štátnych podnikov, ako aj dvoch najväčších vietnamských miest -  Hanoja a Hočiminovho mesta. Dohoda je v súlade s pravidlami Dohody WTO o vládnom obstarávaní.

Ochrana európskych zemepisných označení - 169 európskych zemepisných označení bude chránených na vietnamskom trhu. Dohoda tiež umožní pridanie nových zemepisných označení v budúcnosti do zoznamu chránených zemepisných označení.

Obchod so službami – dohoda zlepšuje prístup na trh pre spoločnosti z EÚ, ktoré poskytujú služby, ide napr. o obchodné služby, environmentálne služby, poštové a kuriérske služby, bankovníctvo, poisťovníctvo, námornú dopravu.

Ochrana sociálnych a environmentálnych štandardov – dohoda obsahuje rozsiahlu kapitolu o udržateľnom rozvoji, v ktorej sú záväzky účinne implementovať základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO), mnohostranné environmentálne dohody, ktoré EÚ a Vietnam ratifikovali, spolu s uistením o ratifikácii základných dohovorov ILO,  účinne implementovať medzinárodné environmentálne dohody, ako je napríklad Parížska dohoda, ako i zapojiť občiansku spoločnosť do monitorovania a do implementácie kapitoly Obchod a udržateľný rozvoj na oboch stranách.

Dohoda o voľnom obchode bude mať významný pozitívny vplyv na EÚ aj na Vietnam. Podľa dopadovej štúdie Európskej komisie odstránenie ciel a vývozných poplatkov spolu so znížením necolných bariér prinesie výrazný nárast dvojstranného obchodu. Odhaduje sa, že vývoz EÚ do Vietnamu sa do roku 2035 zvýši o viac ako 8 miliárd EUR a vývoz Vietnamu do EÚ vzrastie o 15 miliárd EUR. To zodpovedá v relatívnom vyjadrení nárastu vývozu z EÚ do Vietnamu o takmer 29 % a vývozu z Vietnamu do EÚ o takmer 18 %.

Dohoda o ochrane investícií prináša moderné a vyvážené štandardy a obsahuje výslovné ustanovenie o práve štátov regulovať. Nový „Investičný súdny systém“ zahŕňa dvojstupňový systém vrátane odvolacieho tribunálu. Dohoda obsahuje ustanovenia na zabránenie paralelným, opakovaným, špekulatívnym, bezdôvodným a manipulatívnym sporom. Stanovisko Súdneho dvora EÚ č. 1/17 k dohode CETA potvrdilo súlad investičného súdneho systému s právom EÚ. Dohoda nahradí po nadobudnutí účinnosti (t. j. po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ) existujúce bilaterálne investičné dohody členských štátov, čím sa dosiahne jednotná právna ochrana pre investorov EÚ vo Vietname a vice versa. V prípade SR dohoda nahradí bilaterálnu dohodu medzi vládou SR a vládou Vietnamu o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanú 17. 12. 2009.

Viac informácií je možné nájsť na stránke Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/

Rozhodnutie Rady o uzatvorení dohody o voľnom obchode a text vo všetkých jazykoch EÚ je dostupný na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1551257348905&uri=CELEX:52018PC0691

Rozhodnutie Rady o uzatvorení dohody o ochrane investícií a text vo všetkých jazykoch EÚ je dostupný na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0693

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk