Obchodná dohoda medzi EÚ a Austráliou

Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou sa začali rozhodnutím Rady Európskej únie 22. mája 2018. Doterajší rámec bilaterálnych vzťahov tvorí nepreferenčná Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej, ktorá bola uzatvorená v roku 2017.

Zámerom pripravovanej dohody o voľnom obchode je liberalizovať vzájomný obchod s tovarom odstránením ciel, znížením technických prekážok a zlepšiť aj obchod so službami.

EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Austrálie. Bilaterálny obchod s tovarom v roku 2020 dosiahol takmer 36 miliárd eur. Bilaterálny obchod so službami dosiahol v roku 2019 objem 26 miliárd eur. V oboch prípadoch vývoz EÚ do Austrálie vysoko prevyšuje dovoz z tejto krajiny. Aktívne saldo obchodnej bilancie si EÚ udržuje aj v obchode s agrárnymi a potravinovými produktmi.

Podľa hodnotiacej správy by sa po uzatvorení dohody o voľnom obchode mohol obchod s tovarom a službami medzi EÚ a Austráliou zvýšiť približne o tretinu.

Cieľom obchodných rokovaní je:

  • odstránenie prekážok a pomoc firmám z EÚ – najmä tým menším – s cieľom viac vyvážať;
  • zrovnoprávnenie európskych spoločností vyvážajúcich do Austrálie alebo podnikajúcich v Austrálii so spoločnosťami z tretích krajín, ktoré podpísali Dohodu o transpacifickom partnerstve (TPP) alebo iné obchodné dohody s Austráliou;
  • ambiciózne ustanovenia o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré odrážajú spoločný záväzok voči pracovným právam a ochrane životného prostredia (vrátane zmeny klímy) v obchode;
  • ochrana charakteristických regionálnych potravín a nápojov z EÚ pred imitáciami s pôvodom v Austrálii;
  • umožnenie spoločnostiam z EÚ jednoduchšie a efektívnejšie sa zúčastňovať na vládnom obstarávaní v Austrálii.

 Slovenská republika podporuje rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou. Napriek tomu, že vzhľadom na veľkú geografickú vzdialenosť a pomerne nízke objemy vzájomného obchodu (obrat 218 mil. eur) nejde o významného obchodného partnera SR (47. miesto), uzatvorenie dohody a s tým spojená liberalizácia môže priniesť SR preferenčný prístup na trh, z ktorého budú môcť profitovať viacerí slovenskí výrobcovia, vrátane malých a stredných podnikov. Dohoda by tiež mohla zväčšiť už teraz výrazne pozitívne saldo obchodnej bilancie (199 mil. eur), ktoré má SR v obchode s Austráliou.

Doposiaľ sa uskutočnilo 11 kôl rokovaní. Viac informácií o ich priebehu je možné nájsť na stránke Európskej komisie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk