Prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou (DCFTA)

Právnym základom regulujúcim vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou je Dohoda o asociácii, ktorej politická časť bola podpísaná 21. marca 2014 a predbežne sa uplatňuje sa od novembra 2014. Hospodárska časť Dohody o asociácii medzi EÚ a Ukrajinou (rozsiahla a komplexná zóna voľného obchodu, tzv. DCFTA) regulujúca obchodné vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou bola podpísaná 27. júna 2014 a predbežne sa začala uplatňovať od 1. januára 2016. Dohoda o asociácií ako celok (vrátane DCFTA) sa začala riadne a v plnej miere uplatňovať od 1. septembra 2017.   

Rokovania o DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou (UA) sa začali ešte vo februári 2008. Cieľom bolo vytvorenie rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu zahŕňajúcej okrem liberalizácie obchodu s tovarom aj ďalšie oblasti - služby, investície, netarifné prekážky obchodu, ochranu duševného vlastníctva, nástroje na ochranu obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, technické prekážky obchodu, verejné obstarávanie, energetiku a bezpečnosť tranzitu plynu a i. V októbri 2011 sa po osemnástich negociačných kolách podarilo dosiahnuť ukončenie rokovaní o DCFTA. V júli 2012 sa v Bruseli uskutočnila technická parafa textu dohody. Rada EÚ vo svojich záveroch z decembra 2012 potvrdila záväzok podpísať DCFTA v decembri 2013 a začať uplatňovať obchodné ustanovenia širšej spolupráce. Podpis i vykonávanie obchodných ustanovení DCFTA však bolo podmienené dosiahnutím pokroku zo strany Ukrajiny v troch oblastiach (parlamentné voľby, selektívna spravodlivosť, implementácia reforiem). 

V druhom polroku 2014 a v roku 2015 bolo uplatňovanie DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou odložené do 31. decembra 2015. Dôvodom pre tento krok boli obavy Ruskej federácie z dopadov DCFTA na jej hospodárstvo. Ruská federácia suspendovala v decembri 2015 uplatňovanie Dohody Spoločenstva nezávislých štátov o vytvorení zóny voľného obchodu (tzv. CIS FTA) voči Ukrajine. Počas odloženia uplatňovania DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou v rokoch 2014-2015 EÚ voči Ukrajine zaviedla jednostranné obchodné opatrenia (tzv. ATMs), ktorými jej jednostranne poskytla znížené colné sadzby resp. colné kvóty na niektoré tovary v rovnakom rozsahu, ako obsahovala vynegociovaná DCFTA. Ukrajina v súvislosti s problémami na príjmovej strane svojho štátneho rozpočtu navyše zaviedla vo februári 2015 dvanásťmesačné opatrenie, v rámci ktorého uplatňovala 5-10-percentnú dovoznú prirážku na väčšinu poľnohospodárskych a priemyselných tovarov. 31. decembra 2015 sa skončila platnosť ATMs a vo februári 2016 Ukrajina zrušila uplatňovanie dovoznej prirážky. Od októbra 2017 začala EÚ poskytovať Ukrajine druhý balík jednostranných obchodných opatrení vo forme nulových colných kvót na 18 poľnohospodárskych výrobkov nad rámec preferenčných colných kvót stanovených v dohode a vo forme čiastočného alebo úplného odstránenia dovozných ciel na 23 priemyselných výrobkov v dĺžke trvania 3 roky.  

Právnym základom pre vzťahy EÚ a Ukrajiny bola pred vstupom Dohody o pridružení do platnosti Dohoda o partnerstve a spolupráci (PCA), podpísaná 14. júna 1994 a uplatňovaná od začiatku roku 1998. Vo vzťahu k obchodnej spolupráci išlo o nepreferenčnú dohodu.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk